Informació per als subjectes obligats a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l'ús obligatori dels mitjans electrònics per a tots els subjectes relacionats a l'article 14.2 de l’esmentat text legal en les seves relacions amb l’Administració.

Per aquest motiu us informem del següent:

  • Les notificacions i comunicacions que us trameti l’Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona (XALOC) ja no seran en paper, sinó en format electrònic mitjançant compareixença a la seu electrònica a través de la plataforma eNotum (eina de notificacions electròniques del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya).
  • Per tal de facilitar el coneixement de la posada a disposició de les vostres notificacions, tal com preveu la Llei abans esmentada, cal que comuniqueu a aquest Organisme una adreça electrònica i un número de telèfon mòbil on poder rebre els avisos quan tingueu alguna notificació disponible. A l’apartat Tràmits i gestions de la seu electrònica de XALOC (https://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica) trobareu el tràmit “Comunicació de dades per relacionar-se per mitjans electrònics”. El formulari s’haurà de presentar en línia utilitzant qualsevol sistema d’identificació digital admès (idCAT Mòbil, certificats digitals, Cl@ve).
  • Aquest avís, que no determina l'eficàcia de la notificació de l’acte administratiu, incorpora un enllaç a la plataforma eNotum que us permetrà accedir a la notificació electrònica.

  

En cas de no informar d'una adreça electrònica on rebre els avisos de posada a disposició, les notificacions posteriors es practicaran igualment, i de forma exclusiva, per mitjans electrònics. En aquest cas, per tal de saber si teniu alguna notificació a la vostra disposició, haureu d’entrar periòdicament (almenys cada 10 dies) a la seu electrònica de XALOC per accedir a la bústia de notificacions d’eNotum i comprovar-ho.

En els procediments tributaris i de recaptació no es pot utilitzar d'ofici la Direcció Electrònica Vial (DEV) que s'hagi informat a la Direcció General de Trànsit (DGT). Per aquest motiu, en cas que ja estigueu rebent notificacions electròniques derivades de procediments sancionadors en matèria de trànsit per part de XALOC, cal que comuniqueu igualment l’adreça electrònica per als procediments tributaris i de recaptació. Paral·lelament, si no disposeu de la Direcció Electrònica Vial (DEV), des de l’1 d’abril de 2020 XALOC practica igualment la notificació electrònica en els procediments sancionadors.