La notificació electrònica és aquella que es practica per mitjans electrònics sempre que la persona interessada estigui obligada legalment o, sense estar obligada, hagi expressat el seu consentiment per a qualsevol dels procediments administratius tramitats a XALOC. Les persones interessades no obligades legalment poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits, o bé per a un o diversos tràmits en el moment de la sol·licitud.

És indispensable disposar d'una adreça electrònica i facilitar-la per tal de poder ser notificat per mitjans electrònics. L'adreça electrònica ha de complir els requisits legalment previstos.

El sistema de notificacions emprat per XALOC és l'eNotum. Un cop la notificació es troba a dins el sistema, s'envia un correu electrònic a l'adreça electrònica de la persona interessada en el que se l'avisa de la data i hora en què la notificació es troba disponible a la bústia de notificacions electròniques de XALOC. Si la persona interessada ha facilitat un número de dispositiu mòbil també rebrà el mateix avís mitjançant un missatge SMS. El correu i/o SMS s'envien a títol merament informatiu.

L'eNotum és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, etc.) i altres comunicacions electròniques a ciutadans i empreses per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

Aquest servei compleix amb les màximes garanties de confidencialitat, autenticitat i privadesa amb la finalitat d'assegurar la identitat dels participants i de les comunicacions.

» Accedeix a la bústia de notificacions electròniques eNotum XALOC

Amb aquest enllaç us dirigireu a la plataforma de notificacions electròniques eNotum i podreu accedir a les notificacions i comunicacions utilitzant un d'aquests dos mecanismes:

  1. Tots els certificats emesos pel Consorci AOC. Tots els certificats emesos per altres entitats de certificació qualificats segons el Reglament EIDAS. 
  2. Amb una contrasenya d'un sol ús, que s'enviarà a l'adreça de correu electrònic i al dispositiu mòbil indicats en la sol·licitud. Podreu obtenir la contrasenya durant el procés de consulta de les vostres notificacions.

Pel que a les notificacions electròniques, de conformitat amb l'establert en l'article 56 de la llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la constància de la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense accedir al contingut.

 

Condicions de la notificació electrònica

 

Informació d'ajuda