Notificació electrònica

La notificació electrònica és aquella que es practica per mitjans electrònics sempre que la persona interessada estigui obligada legalment o, sense estar obligada, hagi expressat el seu consentiment per a qualsevol dels procediments administratius tramitats a XALOC. Les persones interessades no obligades legalment poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits, o bé per a un o diversos tràmits en el moment de la sol·licitud.

És indispensable disposar d'una adreça electrònica i facilitar-la per tal de poder ser notificat per mitjans electrònics. L'adreça electrònica ha de complir els requisits legalment previstos.

El sistema de notificacions emprat per XALOC és l'eNotum. Un cop la notificació es troba a dins el sistema, s'envia un correu electrònic a l'adreça electrònica de la persona interessada en el que se l'avisa de la data i hora en què la notificació es troba disponible a l'eNotum. Si la persona interessada ha facilitat un número de dispositiu mòbil també rebrà el mateix avís mitjançant un missatge SMS.

L'eNotum és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, etc.) i altres comunicacions electròniques a ciutadans i empreses per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

Aquest servei compleix amb les màximes garanties de confidencialitat, autenticitat i privadesa amb la finalitat d'assegurar la identitat dels participants i de les comunicacions.

» Accedeix a la bústia de notificacions electròniques eNotum XALOC

Amb aquest enllaç us dirigireu a la plataforma de notificacions electròniques eNotum i podreu accedir a les notificacions i comunicacions utilitzant un d'aquests dos mecanismes:

  1. Amb un certificat electrònic reconegut per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per empreses. Els certificats electrònics de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) també són vàlids.
  2. Amb una contrasenya d'un sol ús, que s'enviarà a l'adreça de correu electrònic i al dispositiu mòbil indicats en la sol·licitud. Podreu obtenir la contrasenya durant el procés de consulta de les vostres notificacions.

 

Documentació d'ajuda