Ordenança reguladora de la taxa per la prestació als municipis del servei d'assistència de Secretaria - Intervenció

Aprovació inicial en sessió plenària: 20/11/2007

 

Entrada en vigor: 19/02/2008

 

Publicació: BOP 34 (18/02/2008)

 

Afectat per:

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 21 de desembre de 2010

 

Textos (per visualitzar-los cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader):

Textos oficials de l'ordenança i la posterior modificació

Text consolidat. Inclou les modificacions posteriors

 

El text consolidat presenta, en un únic redactat, l'ordenança amb les seves posteriors modificacions i correccions per facilitar-ne la lectura i comprensió.

Advertim que, en cas que el text consolidat no coincideixi amb les modificacions i correccions dels textos publicats, prevalen els textos oficials publicats al Butlletí Oficial de la Província de Girona.