Dades del conveni

Tornar
Núm de conveni: CN1462019
Objecte: Conveni de col·laboració i cooperació entre XALOC i l'Ajuntament de Palafrugell en matèria de gestió tributària, recaptatòria i activitats i serveis connexos. Adscripció funcional de personal i cessió d'ús d'un espai per a la seva execució
Tipus: Col·laboració
Data inici: 01/01/2019
Data fi: 01/01/2023
Obligacions: XALOC es compromet a compensar a l'Ajuntament per l'ocupació de l'espai cedit en ús i els costos que se'n deriven amb un import de 15.000 euros/any pel primer exercici i 10.000, euros/any pels posteriors exercicis. Aquest import serà actualitzat anualment, aplicant-hi el percentatge de variació que experimenti l'índex general de preus al consum, i es farà efectiu en dos pagaments anuals, els mesos de juny i desembre. XALOC es compromet a compensar econòmicament a l'Ajuntament amb motiu dels mitjans materials i humans que aquest aporta en aquesta relació de col·laboració i cooperació. La compensació econòmica anual que assumeix l'organisme s'estableix en una quantia modular que l'òrgan competent de l'organisme aprovi per aquesta finalitat, consistent en un mòdul referent de costos de diferents categories professionals en l'àmbit de l'administració local: per aquesta col·laboració, per cada lloc base de suport administratiu, s'estableix en 25.000 euros per persona/any.

Ens / Entitats que el signen

  • Ajuntament de Palafrugell

Dades de la col·laboració

Obertura

Data efectiva: 01/01/2019
Data signatura: 13/12/2018
Data final conveni: 01/01/2023