Dades del conveni

Tornar
Núm de conveni: CN3925
Objecte: CONVENI DELEGACIÓ DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
Tipus: Delegació
Data inici: 01/01/2019
Data fi: 01/01/2023
Obligacions:

Ens / Entitats que el signen

  • Ajuntament de Sant Pere Pescador

Dades de les delegacions

Obertura

Data efectiva: 01/01/2019
Data signatura:
Data final conveni: 01/01/2023
Categoria Concepte
Recaptació Voluntària IBI Rústica. Impost de Béns Immobles Rústica
Recaptació Executiva IAE. Impost d'Activitats Econòmiques
Recaptació Executiva Preu públic per la prestació de serveis consistents en l'organització de cursos, casals d'estiu i activitats similars per part de l'ajuntament
Recaptació Executiva Taxa rètols i senyals publicitat
Recaptació Voluntària IVTM. Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
Recaptació Voluntària Preu públic per assistència a llar d'infants
Recaptació Executiva Preu públic per assistència a llar d'infants
Recaptació Executiva Taxa Ocupació Via Pública Establiments Comercials
Recaptació Executiva Taxa mercat
Recaptació Voluntària Cànon ocupació zona marítim terrestre
Recaptació Voluntària Preus públics per casals i tallers
Recaptació Executiva Taxa Amarrador embarcador municipal
Recaptació Voluntària IBI Urbana. Impost de Béns Immobles
Recaptació Voluntària Taxa Amarrador embarcador municipal
Recaptació Executiva Contribucions Especials
Recaptació Executiva Cànon ocupació zona marítim terrestre
Recaptació Executiva IAE. Impost d'Activitats Econòmiques
Recaptació Voluntària Impost Vedats Caça i Pesca
Recaptació Executiva Impost Vedats Caça i Pesca
Recaptació Voluntària Preu públic per la prestació de serveis consistents en l'organització de cursos, casals d'estiu i activitats similars per part de l'ajuntament
Recaptació Voluntària Altres taxes i preus públics
Recaptació Executiva Altres taxes i preus públics
Recaptació Executiva IBI Urbana. Impost de Béns Immobles
Recaptació Executiva IBI Rústica. Impost de Béns Immobles Rústica
Recaptació Executiva IVTM. Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
Recaptació Voluntària IIVTNU. Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana
Recaptació Executiva IIVTNU. Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana
Recaptació Voluntària Preu públic per a la prestació del servei de neteja de parcel·les solar
Recaptació Executiva Preu públic per a la prestació de neteja de parcel·les solar
Recaptació Voluntària Taxa sobre expedició de documents i llicències
Recaptació Executiva Taxa sobre expedició de documents i llicències
Recaptació Voluntària Taxa rètols i senyals publicitat