Dades del conveni

Tornar
Núm de conveni: CN1382
Objecte: Delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos a favor de la Diputació de Girona
Tipus: Delegació
Data inici: 01/01/2016
Data fi: 31/01/2022
Obligacions:

Ens / Entitats que el signen

  • Comissió Gestora Mpal Medinyà

Dades de les delegacions

Obertura

Data efectiva: 19/04/2016
Data signatura: 19/04/2016
Data final conveni: 19/04/2020
Categoria Concepte
Recaptació Executiva IBI Urbana. Impost de Béns Immobles
Recaptació Executiva IBI Rústica. Impost de Béns Immobles Rústica
Recaptació Executiva IIVTNU. Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana
Recaptació Voluntària IBI Rústica. Impost de Béns Immobles Rústica
Recaptació Voluntària IBI Urbana. Impost de Béns Immobles
Recaptació Executiva Taxa Escombraries
Recaptació Executiva Altres multes i sancions
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Multes de convivència
Recaptació Voluntària Altres multes i sancions
Recaptació Voluntària Taxa Cementiri
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Taxa 1,5% i telefònia mòbil
Recaptació Executiva Taxa Guals
Inspecció Taxa 1,5% i telefònia mòbil Inspecció Taxa 1,5% i telefònia mòbil
Recaptació Voluntària Taxa Escombraries
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Multes de trànsit, circulació i seguretat viària
Recaptació Executiva Execucions Subsidiàries
Recaptació Voluntària Taxa Guals
Inspeccio ICIO Inspecció ICIO
Recaptació Executiva Contribucions Especials
Recaptació Executiva IVTM. Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
Recaptació Executiva IAE. Impost d'Activitats Econòmiques
Recaptació Executiva ICIO. Impost de Construccions, Instal.lacions i Obres.
Recaptació Voluntària IVTM. Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
Recaptació Executiva Quotes d'Urbanització
Recaptació Voluntària IAE. Impost d'Activitats Econòmiques
Recaptació Executiva Taxa Cementiri

Ampliació

Data efectiva: 19/04/2016
Data signatura: 19/04/2016
Nova data final conveni: 19/04/2020
Categoria Concepte
Recaptació Voluntària IIVTNU. Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana
Recaptació Executiva IIVTNU. Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana

Revocació

Data efectiva: 31/01/2018
Data signatura: 29/11/2017
Categoria Concepte
Recaptació Executiva IBI Urbana. Impost de Béns Immobles
Recaptació Executiva IBI Rústica. Impost de Béns Immobles Rústica
Recaptació Executiva IIVTNU. Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana
Recaptació Voluntària IBI Rústica. Impost de Béns Immobles Rústica
Recaptació Voluntària IBI Urbana. Impost de Béns Immobles
Recaptació Executiva Taxa Escombraries
Recaptació Executiva Altres multes i sancions
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Multes de convivència
Recaptació Voluntària Altres multes i sancions
Recaptació Voluntària Taxa Cementiri
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Taxa 1,5% i telefònia mòbil
Recaptació Executiva Taxa Guals
Recaptació Voluntària IIVTNU. Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana
Recaptació Executiva IIVTNU. Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana
Inspecció Taxa 1,5% i telefònia mòbil Inspecció Taxa 1,5% i telefònia mòbil
Recaptació Voluntària Taxa Escombraries
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Multes de trànsit, circulació i seguretat viària
Recaptació Executiva Execucions Subsidiàries
Recaptació Voluntària Taxa Guals
Inspeccio ICIO Inspecció ICIO
Recaptació Executiva Contribucions Especials
Recaptació Executiva IVTM. Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
Recaptació Executiva IAE. Impost d'Activitats Econòmiques
Recaptació Executiva ICIO. Impost de Construccions, Instal.lacions i Obres.
Recaptació Voluntària IVTM. Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
Recaptació Executiva Quotes d'Urbanització
Recaptació Voluntària IAE. Impost d'Activitats Econòmiques
Recaptació Executiva Taxa Cementiri

Renovació

Data efectiva: 01/02/2018
Data signatura:
Nova data final conveni: 31/01/2022