Dades del conveni

Tornar
Núm de conveni: CN2256
Objecte: Conveni regulador de la delegació de diverses facultats de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals
Tipus: Delegació
Data inici: 01/01/2010
Data fi: 19/02/2020
Obligacions:

Ens / Entitats que el signen

  • Ajuntament de la Vajol

Dades de les delegacions

Obertura

Data efectiva: 01/01/2010
Data signatura: 01/12/2009
Data final conveni: 01/01/2014
Categoria Concepte
Recaptació Voluntària IAE. Impost d'Activitats Econòmiques
Recaptació Voluntària IBI Rústica. Impost de Béns Immobles Rústica
Recaptació Executiva IAE. Impost d'Activitats Econòmiques
Recaptació Executiva IBI Rústica. Impost de Béns Immobles Rústica
Recaptació Executiva IBI Urbana. Impost de Béns Immobles
Recaptació Executiva IVTM. Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
Recaptació Executiva IIVTNU. Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana
Recaptació Voluntària IVTM. Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
Cadastre amb delegació IBI Manteniment Cadastral
Recaptació Voluntària Taxa Subministrament Aigua
Recaptació Executiva Taxa Escombraries
Recaptació Executiva Taxa Cementiri
Recaptació Executiva Taxa Subministrament Aigua
Recaptació Executiva Taxa Clavegueram
Recaptació Executiva Taxa Privativa Aprofitament Especial Domini Públic
Recaptació Voluntària IBI Urbana. Impost de Béns Immobles
Recaptació Voluntària Taxa Escombraries Industrials
Recaptació Executiva Taxa Escombraries Industrials
Recaptació Voluntària Taxa Cementiri
Recaptació Voluntària Taxa Privativa Aprofitament Especial Domini Públic
Recaptació Voluntària Taxa Clavegueram
Recaptació Voluntària Taxa Escombraries

Renovació

Data efectiva: 02/01/2014
Data signatura:
Nova data final conveni: 01/01/2015

Renovació

Data efectiva: 02/01/2015
Data signatura:
Nova data final conveni: 01/01/2016

Renovació

Data efectiva: 02/01/2016
Data signatura:
Nova data final conveni: 01/01/2017

Ampliació

Data efectiva: 15/11/2016
Data signatura: 15/11/2016
Nova data final conveni: 19/02/2019
Categoria Concepte
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Taxa 1,5% i telefònia mòbil
Inspecció Taxa 1,5% i telefònia mòbil Inspecció Taxa 1,5% i telefònia mòbil

Ampliació

Data efectiva: 15/11/2016
Data signatura: 15/11/2016
Nova data final conveni: 15/11/2020
Categoria Concepte
Recaptació Executiva IIVTNU. Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana

Ampliació

Data efectiva: 15/11/2016
Data signatura: 15/11/2016
Nova data final conveni: 15/11/2020
Categoria Concepte

Ampliació

Data efectiva: 20/06/2017
Data signatura: 20/06/2017
Nova data final conveni: 20/06/2021
Categoria Concepte
Recaptació Executiva ICIO. Impost de Construccions, Instal.lacions i Obres.