Contractació pública

En aquest apartat podreu consultar tota la contractació pública igual o superior a 18.000 euros (IVA exclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis, o de 50.000 euros (IVA exclòs) en el cas dels contractes d'obres que realitza XALOC per tal d’executar les competències i finalitats que estableixen els seus Estatuts. Els procediments de contractació que encara estan en procés de licitació podeu consultar-los al Perfil del contractant de XALOC.

En les relacions següents s'identifica cada contractació formalitzada amb l'objecte, durada, import de licitació i import d'adjudicació, procediment emprat per la seva celebració i identitat de l'adjudicatari, entre d'altra informació relacionada amb la contractació.

(Totes les xifres es mostren amb l'IVA exclòs)

Nom Any Format Mida
Contractes formalitzats 2015 XLS / PDF 36,5 Kb / 51,05 Kb
Contractes formalitzats 2016 XLS / PDF 45,5 Kb / 55,08 Kb

 

En la relació següent trobareu la informació sobre les incidències de modificacions, pròrrogues i resolucions dels contractes en execució, amb excepció dels contractes menors.

Nom Any Format Mida
Modificacions, pròrrogues, anul·lacions i resolucions de contractes 2015 XLS / PDF 37,5 Kb / 52,67 Kb
Modificacions, pròrrogues, anul·lacions i resolucions de contractes 2016 XLS / PDF 37,5 Kb / 53,5 Kb

 

  

Altres documents contractuals necessaris

»Fitxa de creditor

»Declaració jurada

 

Darrera actualització: 10/01/2017

Actualització trimestral (*)
(*) En el transcurs dels 15 dies hàbils posteriors a la finalització dels respectius trimestres naturals