Calendari de dies inhàbils. Calendari laboral i festes locals

Calendari dies inhàbils per a l'any 2021

Els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que cada seu electrònica en la que estigui disponible un registre electrònic determinarà, atenent a l'àmbit territorial en el que exerceix les seves competències el titular d'aquesta, els dies que es consideraran inhàbils.

En compliment del que estableix aquest precepte, es detalla a continuació el calendari de dies inhàbils corresponents al 2021 per a XALOC, a efectes de còmputs de terminis.

Dies hàbils i inhàbils

 • Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius en els calendaris oficials de festes laborals autonòmiques i locals.
 • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.

Dies festius

Són festius a Catalunya els dies assenyalats en el calendari de festes oficials de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies TSF/81/2020, de 14 de juny (DOGC núm. 8156 de 17/06/2020):

 • 1 de gener (Cap d'Any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 2 d'abril (Divendres Sant)
 • 5 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (festa del treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (Immaculada Concepció)
 • 25 de desembre (Nadal)

Són igualment festius, de conformitat amb l'Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021 (DOGC núm. 8285, de 02/12/2020), les següents festes locals, segons els centres de treball de XALOC:

Oficines centrals, Salt i Gironès: 26 de juliol i 29 d'octubre
Oficina de l'Alt Empordà (Figueres): 3 de maig i 29 de juny
Oficina de Roses: 12 i 15 de febrer
Oficina de Puigcerdà: 19 de juliol i 8 de setembre
Oficina de Tossa de Mar: 22 de gener i 29 de juny
Oficina de la Garrotxa (Olot): 7 i 8 de setembre
Oficina de Cassà de la Selva: 31 de maig i 1 de juny
Oficina de l'Escala 16 de juliol i 2 de setembre
Oficina de Palafrugell 24 de maig i 20 de juliol

 

D'acord amb el que disposa l'article 8 de l'Acord/Conveni, serà festiu per a tots els treballadors els dies 24 i 31 de desembre de 2021, en què les dependències de XALOC romandran tancades.

Aquest calendari de dies inhàbils s'aplica a la presentació de documents al registre electrònic de XALOC, en els termes previstos en la normativa de procediment administratiu comú.

La declaració de dia hàbil o inhàbil a efectes del còmput de terminis no determina per si sola el funcionament dels centres de treball de les administracions públiques, l'organització del temps de treball o el règim de jornada i horaris d'aquestes.

Calendari laboral

En compliment del que preveu el pacte vuitè de l'Acord/Conveni de condicions de treball del personal funcionari i laboral de XALOC, i prèvia negociació amb els representants dels treballadors, el president delegat de XALOC ha aprovat per resolució de 4 de gener de 2021, el calendari laboral per a l'any 2021.

Nom Any Format Mida
Calendari laboral 2021 PDF 339 Kb

 

Darrera actualització: 04/01/2021
Font: Generalitat de Catalunya i propi ens.
Format de les dades: HTML i PDF
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (OCD-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014:  
Llei de Transparència 19/2013:  
Classificació documental: Gestió dels recursos humans / Control del personal / Control de presència