Calendari de dies inhàbils. Calendari laboral i festes locals

Calendari dies inhàbils per a l'any 2020

Els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que cada seu electrònica en la que estigui disponible un registre electrònic determinarà, atenent a l'àmbit territorial en el que exerceix les seves competències el titular d'aquesta, els dies que es consideraran inhàbils.

En compliment del que estableix aquest precepte, es detalla a continuació el calendari de dies inhàbils corresponents al 2020 per a XALOC, a efectes de còmputs de terminis.

Dies hàbils i inhàbils

 • Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius en els calendaris oficials de festes laborals autonòmiques i locals.
 • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.

Dies festius

Són festius a Catalunya els dies assenyalats en el calendari de festes oficials de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies TSF/116/2019, de 7 de juny (DOGC núm. 7897 de 14/06/2019):

 • 1 de gener (Cap d'Any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 10 d'abril (Divendres Sant)
 • 13 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (festa del treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 8 de desembre (Immaculada Concepció)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

Són igualment festius, de conformitat amb l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020 (DOGC núm. 8028, de 20/12/2019), les següents festes locals, segons els centres de treball de XALOC:

Oficines centrals, Salt i Gironès: 1 de juny i 29 d'octubre
Oficina de l'Alt Empordà (Figueres): 30 d'abril i 29 de juny
Oficina de Roses: 21 i 24 de febrer
Oficina de Puigcerdà: 20 de juliol i 8 de setembre
Oficina de Tossa de Mar: 22 de gener i 29 de juny
Oficina de la Bisbal d'Empordà: 1 de juny i 17 d'agost
Oficina de la Garrotxa (Olot): 7 i 8 de setembre
Oficina del Ripollès (Ripoll): 11 i 12 de maig
Oficina de Cassà: 21 i 22 de setembre (modificats per acord del Ple del mes d'abril)
Oficina de l'Escala 16 de juliol i 2 de setembre
Oficina de Palafrugell 1 de juny i 20 de juliol

 

D'acord amb el que disposa l'article 8 de l'Acord/Conveni, serà festiu per a tots els treballadors els dies 24 i 31 de desembre de 2020, en què les dependències de XALOC romandran tancades.

Aquest calendari de dies inhàbils s'aplica a la presentació de documents al registre electrònic de XALOC, en els termes previstos en la normativa de procediment administratiu comú.

La declaració de dia hàbil o inhàbil a efectes del còmput de terminis no determina per si sola el funcionament dels centres de treball de les administracions públiques, l'organització del temps de treball o el règim de jornada i horaris d'aquestes.

Calendari laboral

En compliment del que preveu el pacte vuitè de l'Acord/Conveni de condicions de treball del personal funcionari i laboral de XALOC, i prèvia negociació amb els representants dels treballadors, el president delegat de XALOC ha aprovat per resolució de 13 de desembre de 2019, el calendari laboral per a l'any 2020.

Nom Any Format Mida
Calendari laboral 2020 PDF 310,41 Kb

 

 

Darrera actualització: 29/05/2020
Font: Propi ens
Format de les dades: HTML i PDF