Calendari de dies inhàbils. Calendari laboral i festes locals

Calendari dies inhàbils per a l'any 2022

Els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que cada seu electrònica en la que estigui disponible un registre electrònic determinarà, atenent a l'àmbit territorial en el que exerceix les seves competències el titular d'aquesta, els dies que es consideraran inhàbils.

En compliment del que estableix aquest precepte, es detalla a continuació el calendari de dies inhàbils corresponents al 2022 per a XALOC, a efectes de còmputs de terminis.

Dies hàbils i inhàbils

 • Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius en els calendaris oficials de festes laborals autonòmiques i locals.
 • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.

Dies festius

Són festius a Catalunya els dies assenyalats en el calendari de festes oficials de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Ordre del Departament d'Empresa i Treball EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022 (DOGC núm. 8446 de 30/06/2021):

 • 1 de gener (Cap d'any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 15 d'abril (Divendres Sant)
 • 18 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

Són igualment festius, de conformitat amb l'Ordre EMT/226/2021, de 3 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2022 (DOGC núm. 8559, de 09/12/2021), les següents festes locals, segons els centres de treball de XALOC:

Oficines centrals, Salt i Gironès: 25 de juliol i 29 d'octubre
Oficina de l'Alt Empordà (Figueres): 3 de maig i 29 de juny
Oficina de Roses: 25 i 28 de febrer
Oficina de Puigcerdà: 18 de juliol i 8 de setembre
Oficina de Tossa de Mar: 22 de gener i 29 de juny
Oficina de la Garrotxa (Olot): 8 i 9 de setembre
Oficina de Cassà de la Selva: 13 i 14 de juny
Oficina de l'Escala: 29 de juny i 2 de setembre
Oficina de Palafrugell: 20 de juliol i 11 de novembre
Oficina del Pla de l'Estany: 16 d'agost i 24 d'octubre

 

Aquest calendari de dies inhàbils s'aplica a la presentació de documents al registre electrònic de XALOC, en els termes previstos en la normativa de procediment administratiu comú.

La declaració de dia hàbil o inhàbil a efectes del còmput de terminis no determina per si sola el funcionament dels centres de treball de les administracions públiques, l'organització del temps de treball o el règim de jornada i horaris d'aquestes.

Calendari laboral

En compliment del que preveu el pacte vuitè de l'Acord/Conveni de condicions de treball del personal funcionari i laboral de XALOC, i prèvia negociació amb els representants dels treballadors, el president delegat de XALOC ha aprovat per resolució de gener de 2022, el calendari laboral per a l'any 2022.

Nom Any Format Mida
Calendari laboral 2022 PDF 339 Kb

 

Darrera actualització: 02/01/2022
Font: Generalitat de Catalunya i propi ens.
Format de les dades: HTML i PDF
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (OCD-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014:  
Llei de Transparència 19/2013:  
Classificació documental: Gestió dels recursos humans / Control del personal / Control de presència