Índex

 1. Procediment de recaptació
 2. Recaptació de tributs de cobrament periòdic
 3. Notificacions administratives
 4. Període de pagament en voluntària
 5. Període de pagament en executiva
 6. Interessos de mora
 7. Recàrrecs del període executiu
 8. Fraccionament o ajornament del pagament del deute
 9. Suspensió del deute

Procediment de recaptació

En tot allò relatiu tant a la gestió com a la recaptació dels ingressos de dret públic locals que gestiona XALOC, s'aplicaran les disposicions de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació aprovada per la Diputació de Girona. Subsidiàriament, són també d'aplicació la Llei general tributària i el Reglament general de recaptació.

 • Recaptació de tributs de cobrament periòdic
 • Notificacions administratives
 • Període de pagament en voluntària
 • Període de pagament executiu
 • Interessos per mora
 • Recàrrecs del període executiu
 • Fraccionament o ajornament del pagament del deute
 • Embargament de béns
 • Règim de recursos administratius
 • Suspensió del procediment

Recaptació de tributs de cobrament periòdic

Els tributs de cobrament periòdic són l'impost sobre béns immobles, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, l'impost sobre activitats econòmiques i aquelles taxes que els ajuntaments hagin decidit aplicar als respectius municipis.

Cada ajuntament aprovarà el calendari fiscal que determinarà els períodes de pagament en voluntària dels tributs periòdics exigibles a llurs municipis.

Notificacions administratives

Amb caràcter general les notificacions es duran a terme al domicili fiscal de l'obligat tributari o en aquella altra adreça que hagi indicat amb aquesta finalitat.

En els tributs de cobrament periòdic per rebut, la normativa aplicable no exigeix la notificació individual, sinó que les notificacions es duran a terme mitjançant edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes de l'ajuntament corresponent.

Període de pagament en voluntària

El període de pagament voluntari serà aquell que determini cada ajuntament, i que quedarà reflectit en el corresponent calendari fiscal.

El pagament dels tributs de cobrament periòdic serà el que es fixi al calendari fiscal aprovat per l'ajuntament.

En els altres casos, els terminis de pagament seran els que s'indiquin a la notificació corresponent.

Període de pagament en executiva

El període executiu s'inicia per a tots els tributs que no han estat satisfets en el període de pagament voluntari. Una vegada iniciat el període executiu, la recaptació s'efectuarà pel procediment de constrenyiment, que alhora s'iniciarà mitjançant la notificació de la provisió de constrenyiment. En aquest cas, el pagament del deute s'ha d'efectuar en els següents terminis:

 • quan la notificació de la provisió de constrenyiment s'efectua entre els dies 1 i 15 del mes, el deute s'ha de pagar abans del dia 20 del mateix mes
 • quan la notificació de la provisió de constrenyiment s'efectua entre els dies 16 i últim de mes, el deute s'ha de pagar abans del dia 5 del mes següent

Interessos de mora

Les quantitats que no s'han ingressat durant el període de pagament voluntari generaran l'interès per mora des de l'inici del període executiu fins a la data del seu pagament. No es cobraran interessos per mora, malgrat que el deute es trobi en període executiu, si aquest es satisfà abans que conclogui el termini reglamentari:

 • quan la notificació de la provisió de constrenyiment s'efectua entre els dies 1 i 15 del mes, el deute s'ha de pagar abans del dia 20 del mateix mes
 • quan la notificació de la provisió de constrenyiment s'efectua entre els dies 16 i últim de mes, el deute s'ha de pagar abans del dia 5 del mes següent

Recàrrecs del període executiu

Aquests recàrrecs es generen a partir de l'inici del període executiu. A la legislació tributària es regulen 3 tipus de recàrrecs del període executiu:

 • Recàrrec executiu del 5%: s'aplicarà quan el deute tributari es liquidi una vegada hagi finalitzat el període de pagament voluntari i abans que es notifiqui la provisió de constrenyiment. En aquest cas no seran exigibles els interessos per mora.
 • Recàrrec de constrenyiment reduït del 10%: s'aplicarà sobre del deute tributari quan aquest es liquidi en els terminis que determina l'article 62.5 de la Llei general tributària:
  • quan la notificació de la provisió de constrenyiment s'efectua entre els dies 1 i 15 del mes, el deute s'ha de pagar abans del dia 20 del mateix mes
  • quan la notificació de la provisió de constrenyiment s'efectua entre els dies 16 i últim de mes, el deute s'ha de pagar abans del dia 5 del mes següent

  Quan s'apliqui aquest recàrrec no s'exigiran interessos per mora.

 • Recàrrec de constrenyiment ordinari del 20%: aquest recàrrec és compatible amb els interessos per mora i serà exigible quan el deute es paga una vegada ja ha transcorregut el termini previst a la normativa vigent.

Fraccionament o ajornament del pagament del deute

Amb caràcter general, el pagament dels deutes tributaris es podrà fraccionar o ajornar, tant en període pagament voluntari com en període executiu, en els termes i condicions que reglamentàriament s'estableixin.

Per poder accedir a aquesta possibilitat les persones interessades hauran de formular la sol·licitud corresponent.

Sol·licitud fraccionament/ajornament

Suspensió del deute

Els actes de l'Administració són executius. Amb caràcter general, una vegada iniciat el procediment de constrenyiment, aquest només se suspendrà si juntament amb la interposició de recurs administratiu l'obligat tributari també presenta un garantia que cobreixi l'import total del deute.