Condicions prestació servei SAF

CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

1. Els serveis que ofereix el SAF consisteixen en les dues modalitats següents:

  1. Activitat pròpia de les funcions de Secretaria-Intervenció com a titulars en aquelles corporacions que estigui exemptes, o bé que es trobin vacants, així com activitat puntual per situacions concretes esdevingudes en absència del seu titular o per necessitats d'assessorament o col·laboració in situ.
  2. Assistència tècnica especialitzada en matèria econòmica, jurídica, organitzativa i de gestió de personal.

2. Sol·licitud del servei

L' ens local que vulgui gaudir de l'assistència tècnica ho haurà de sol·licitar per escrit, degudament signat per l'alcalde o pel secretari de l'organisme, dirigit al Servei d'Assistència i Formació (SAF) de XALOC.

La petició de suport de l'ajuntament es trametrà per qualsevol mitjà que permeti assegurar la constància documental de la petició. Tanmateix caldrà remetre la petició per escrit original a les oficines de XALOC, Carrer Sant Francesc 29 de Girona (17001).

3. Consultes telefòniques

Quan l'àmbit de la petició no superi el de la mera consulta verbal, o bé quan es donin raons d'urgència, l'ajuntament podrà trametre la petició directament per via telefònica i telemàtica, sense perjudici de la posterior remissió dels document si es tractés d'una petició d'assistència més enllà de la consulta verbal puntual.

4. Resolució

La Gerència de XALOC, de forma motivada, i a proposta del Director del SAF, ha de procedir a resoldre la petició d'assistència en el termini de temps més breu possible.

Per la denegació de la sol·licitud caldrà resolució motivada de la Gerència de XALOC a proposta de la Direcció del SAF.

5.

La prestació del servei meritarà la seva corresponent taxa o preu públic d'acord amb l'establert a l'ordenança fiscal reguladora del servei.

6.

Les indemnitzacions per raó de servei (dietes i desplaçaments) són les mateixes que corresponguin al personal al servei de l'Administració de l'Estat i que es recullen al Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, que regula les indemnitzacions per raó de servei, o les revisions posteriors.

7.

L'import de la taxa o preu públic, segons correspongui, per la prestació del servei d'assistència de secretaria-intervenció s'haurà de fer efectiva en els terminis de pagament establerts a la Llei 58/2003, general tributària. A aquest efecte, XALOC practicarà la corresponent liquidació que serà degudament notificada als interessats.

El deute generat per aquest concepte es podrà compensar, d'ofici o a instància del municipi interessat, amb crèdits reconeguts per XALOC a favor del deutor.