NOTA SOBRE EL DECRET LLEI 30/2020, DE 4 D'AGOST, PEL QUAL S'ESTABLEIX EL RÈGIM SANCIONADOR ESPECÍFIC PER L'INCOMPLIMENT DE LES MESURES DE PREVENCIÓ I CONTENCIÓ SANITÀRIES PER FER FRONT A LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19

 

Publicació al DOGC: 6 d’agost de 2020

 

Enllaç publicació:  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808458.pdf

  

Entrada en vigor: 7 d’agost de 2020

 

Objecte: L’establiment del règim sancionador aplicable a les infraccions comeses per l'incompliment de les mesures ja establertes i les que adoptin les administracions competents per fer front a la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 

Àmbit d’aplicació: El territori de Catalunya

 

Activitat d'inspecció i control: Correspon als ajuntaments de Catalunya i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control del que preveu aquest Decret llei. 

 

Infraccions: Són infraccions tipificades en aquest Decret llei les accions o les omissions que vulnerin el que estableixen les disposicions, les resolucions i els actes adoptats per les autoritats competents per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al butlletí oficial corresponent. Les infraccions són objecte de les sancions administratives corresponents, sens perjudici de la responsabilitat civil, penal o d'un altre ordre que hi concorri.

 

Classificació de les infraccions: Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

 

Infraccions lleus:

 

a) L'incompliment de l'obligació de l'ús de la mascareta o l'ús inadequat d'aquesta, en els termes establerts per les autoritats competents.

 

b) L'incompliment de l'horari d'obertura i tancament d'establiments i activitats establert per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.

 

c) L'incompliment dels plans sectorials específics i protocols organitzatius aprovats per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.

 

d) L'incompliment de l'elaboració dels protocols o plans de contingència en relació amb aquells establiments o activitats en què s'hagi establert aquesta exigència per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.

 

e) L'incompliment de les mesures d'higiene i prevenció establertes per les autoritats competents, per a qualsevol mena d'establiment o activitat, en espai obert o tancat, públic o privat, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.

 

f) L'incompliment de les limitacions de concentració de persones en reunions i o trobades tant en l'àmbit privat com el públic, en els termes acordats per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.

 

g) L'incompliment de la distància física interpersonal de seguretat, en llocs públics o privats, oberts o tancats, en els termes acordats per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.

 

h) L'incompliment per part dels establiments oberts al públic o d'activitats públiques de les mesures de limitació en l'organització i l'exercici de l'activitat, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.

 

i) L'incompliment per part de les persones titulars de les diferents activitats d'establiment de mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent de les persones vulnerables, o que per les seves característiques personals no puguin usar la mascareta, d'acord amb els criteris establerts per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.

 

j) L'incompliment de les mesures de dur a terme registres de dades i sistemes de control de nombre de persones, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.

 

k) L'incompliment del deure d'informació als treballadors i treballadores i a les persones clientes i usuàries de l'activitat dels protocols establerts per a la prevenció de la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.

 

l) L'incompliment del deure d'aïllament domiciliari acordat per les autoritats competents per part de persones que, no havent donat positiu de COVID-19, siguin contactes estrets d'una persona que constitueixi un cas confirmat.

 

m) L'incompliment d'una ordre general de confinament decretat.

 

n) El consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts al públic que no disposin de la corresponent llicència d'activitat.

 

o) Qualsevol altre incompliment de les mesures, ordres, resolucions i actes adoptats per les autoritats competents per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.

 

Es considera que es produeix un risc o dany lleu per a la salut de la població quan l'incompliment suposi un risc de contagi per a un màxim de 15 persones.

 

Infraccions greus: 

 

a) L'incompliment dels límits d'aforament establerts específicament com a mesures de contenció de la COVID-19, en espais tancats o a l'aire lliure, i per a les diferents tipologies d'establiments i activitats.

 

b) L'incompliment de l'horari d'obertura i tancament d'establiments i activitats establert per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població.

 

c) La celebració i comercialització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d'activitat o acte permanent o esporàdic, sigui de caràcter privat o obert al públic, en espais públics o privats, en el que es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l'adopció de mesures sanitàries de prevenció i produeixin un risc o dany greu per a la salut de la població.

 

d) L'incompliment dels plans sectorials específics i protocols organitzatius aprovats per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població.

 

e) L'incompliment de l'elaboració dels protocols o plans de contingència en relació amb aquells establiments o activitats en què s'hagi establert aquesta exigència per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població.

 

f) L'incompliment de les mesures d'higiene i prevenció adoptades per les autoritats competents, per a qualsevol mena d'establiment o activitat, en espai obert o tancat, públic o privat, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població.

 

g) L'incompliment de les limitacions de concentració de persones en reunions i o trobades tant en l'àmbit privat com el públic, en els termes acordats per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població.

 

h) L'incompliment per part de les persones titulars de les diferents activitats d'establiment de mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent de les persones vulnerables, o que per les seves característiques personals no puguin usar la mascareta, d'acord amb els criteris establerts per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població.

 

i) L'obertura de locals, celebració d'actes o realització d'activitats que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les mesures acordades per les autoritats competents, o que no hagin estat expressament autoritzades per aquestes en els supòsits en què així sigui exigible.

 

j) L'incompliment de les mesures de dur a terme registres de dades i sistemes de control de nombre de persones, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població.

 

k) L'incompliment del deure d'informació als treballadors i treballadores i a les persones clientes i usuàries de l'activitat dels protocols establerts per a la prevenció de la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.

 

l) L'incompliment del deure d'aïllament domiciliari acordat per les autoritats competents per part de persones que hagin donat positiu de COVID-19.

 

m) L'incompliment reiterat del deure d'aïllament domiciliari acordat per les autoritats competents per part de persones que, no havent donat positiu de COVID-19, siguin contactes estrets d'una persona que constitueixi un cas confirmat.

 

n) L'incompliment reiterat d'una ordre general de confinament decretat.

 

o) No comunicar a l'autoritat competent els casos de sospita o diagnòstic de la malaltia o d'un fet rellevant la declaració del qual resulti obligatòria.

 

p) Incomplir les mesures cautelars o definitives establertes d'acord amb aquest Decret llei i les disposicions, ordres i resolucions que hi concorden.

 

q) Dificultar o impedir la tasca d'inspecció per acció o omissió.

 

r) Negar-se o resistir-se a proporcionar la informació requerida per les autoritats competents o llurs agents, o a col·laborar-hi, o proporcionar-los informació inexacta o documentació falsa.

 

s) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus, si un any abans de la seva comissió la persona responsable d'aquesta ha estat sancionada en aquesta matèria mitjançant una resolució ferma per una infracció tipificada com a lleu.

 

t) Qualsevol altre incompliment de les mesures, ordres, resolucions i actes adoptats per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població.

 

Es considera que es produeix un risc o dany greu per a la salut de la població quan l'incompliment suposi un risc de contagi per a un nombre superior a 15 persones i fins a 150 persones.

 

Infraccions molt greus: 

 

a) L'incompliment dels límits d'aforament, en espais tancats o a l'aire lliure, establerts per les autoritats competents per als diferents establiments o activitats, com a mesures de contenció de la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany molt greu per a la salut de la població.

 

b) La celebració i comercialització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d'activitats o actes permanents o esporàdics, siguin de caràcter privat o obert al públic, en espais públics o privats, en què es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l'adopció de mesures sanitàries de prevenció i produeixin un risc o dany molt greu per a la salut de la població.

 

c) L'obertura de locals, celebració d'actes o realització d'activitats que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les mesures acordades per les autoritats competents, o que no hagin estat expressament autoritzades per aquestes en els casos en què sigui exigible, quan es produeixi un risc o dany molt greu per a la salut de la població.

 

d) Reincidir en la comissió d'infraccions greus, si un any abans de la seva comissió la persona responsable d'aquesta ha estat sancionada en aquesta matèria mitjançant una resolució ferma per una infracció tipificada com a greu.

 

e) L'incompliment de les mesures d'higiene i prevenció adoptades per les autoritats competents, per qualsevol mena d'establiment o activitat, en espai obert o tancat, públic o privat, quan aquest produeixi un risc o dany molt greu per a la salut de la població.

 

f) L'incompliment de les mesures de dur a terme registres de dades i sistemes de control de nombre de persones, quan aquest produeixi un risc o dany molt greu per a la salut de la població.

 

g) L'incompliment del deure d'informació als treballadors i treballadores i a les persones clientes i usuàries de l'activitat dels protocols establerts per a la prevenció de la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany molt greu per a la salut de la població.

 

h) L'incompliment reiterat del deure d'aïllament domiciliari acordat per les autoritats competents per part de persones que hagin donat positiu de COVID-19.

 

i) L'incompliment reiterat dels protocols, plans o instruccions rebudes per les autoritats competents.

 

j) L'incompliment de les mesures, ordres, resolucions i actes adoptats per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany molt greu per a la salut de la població.

 

Als efectes d'aquest article es considera que es produeix un risc o dany molt greu per a la salut de la població quan l'incompliment suposi un risc de contagi per a un nombre superior a 150 persones.

 

Sancions:

 

1. Les infraccions lleus poden ser sancionades amb multa de fins a 3.000 euros. La infracció lleu prevista a l'article 5 a) ha de ser sancionada amb multa de 100 euros i la infracció lleu prevista a l'article 5 n) ha de ser sancionada amb multa de 500 euros a 3.000 euros.

 

2. Les infraccions greus poden ser sancionades amb multa de 3.001 a 60.000 euros i es poden acordar també com a sancions accessòries les següents: la suspensió o prohibició de l'activitat per un període màxim de sis mesos; la clausura del local o establiment per un període màxim de sis mesos, o la inhabilitació per a l'organització o promoció d'espectacles públics i activitats recreatives per un període màxim de sis mesos.

 

3. Les infraccions molt greus poden ser sancionades amb multa de 60.001 a 600.000 euros i es poden acordar també com a sancions accessòries les següents: la clausura del local o establiment per un període màxim de cinc anys; la suspensió o prohibició de l'activitat fins a cinc anys, o la inhabilitació per a l'organització o promoció d'espectacles públics i activitats recreatives fins a cinc anys.

 

Gradació de les sancions:

 

Una vegada qualificades les infraccions segons la tipificació que en fa aquest Decret llei, s'ha d'imposar la sanció en grau mínim, mitjà o màxim, d'acord amb els criteris següents:

 

a) La negligència i la intencionalitat del subjecte infractor.

 

b) La quantia de l'eventual benefici obtingut.

 

c) La gravetat de l'alteració sanitària i social produïda.

 

d) L'incompliment dels requeriments o les advertències previs per qualsevol mitjà.

 

f) El nombre d'afectats.

 

g) La durada dels riscos.

 

h) L'existència de reiteració o reincidència.

 

Concurrència de sancions: El previst en aquest Decret llei no exclou la possibilitat de l'aplicació, quan resulti necessària segons el cas concret, del règim sancionador previst en altres normes, sense que en cap cas es puguin sancionar els fets que hagin estat sancionats penalment o administrativament en els casos en què s'apreciï identitat de subjecte, fet i fonament.

 

Responsabilitat:

 

1. Són subjectes responsables les persones físiques i jurídiques que incorrin en les accions o omissions tipificades per aquest títol com a infraccions en aquest Decret llei.

 

2. Quan la persona infractora sigui menor d'edat, en són responsables subsidiaris els pares, tutors o guardadors legals.

 

Prescripció de les infraccions i les sancions: Les infraccions i les sancions establertes en aquest Decret llei prescriuen en els terminis i en els termes fixats a l'article 75 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

 

Procediment sancionador:

 

1. El procediment sancionador relatiu a les infraccions comeses per vulneració de l'establert en aquest Decret llei s'ha d'ajustar a les disposicions legals i reglamentàries en matèria de règim jurídic i procediment administratiu per a l'exercici de la potestat sancionadora administrativa.

 

2. El termini per dictar i notificar la resolució d'un expedient sancionador és de nou mesos.

 

Competència per sancionar:

 

1. L'exercici de la potestat sancionadora correspon als òrgans competents de l'Administració de la Generalitat d'acord amb la distribució següent:

 

a) El Govern, per imposar les sancions corresponents a les infraccions molt greus amb una multa superior a 450.000 euros.

 

b) El conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, per imposar les sancions corresponents a les infraccions molt greus fins a una multa de 450.000 euros.

 

c) El secretari o secretària de Salut Pública, per imposar les sancions corresponents a infraccions greus amb una multa superior a 10.000 euros.

 

d) Les persones titulars de les sub-direccions regionals de la Secretaria de Salut Pública, en l'àmbit territorial respectiu, per imposar les sancions corresponents a les infraccions lleus i les sancions corresponents a infraccions greus amb una multa de fins a 10.000 euros.

 

2. Els òrgans competents per sancionar les infraccions greus i molt greus seran competents per imposar sancions accessòries.

 

3. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1 d'aquest article, es pot delegar la competència sancionadora per la comissió d'infraccions lleus en els ajuntaments de Catalunya que ho sol·licitin, d'acord amb la normativa de règim local vigent, mitjançant resolució del conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, que ha de ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

4. Correspon a qualsevol dels òrgans competents per sancionar la facultat d'incoar el procediment sancionador.

 

Competències sancionadores de l'Agència de Salut Pública de Barcelona:

 

1. En exercici de les competències que li atribueix la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública i la Llei 5/2019, de 31 de juliol, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, correspon a l'Agència de Salut Pública de Barcelona:

 

a) La incoació, la tramitació i la resolució dels expedients sancionadors per la comissió de les infraccions lleus i greus.

 

b) La incoació i la tramitació dels expedients sancionadors per la comissió de les infraccions molt greus, els quals seran traslladats per a la seva resolució a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent per raó de la quantia.

 

2. La capacitat per sancionar infraccions greus comporta la d'imposar sancions accessòries i la de proposar sancions per la comissió d'infraccions molt greus, la de proposar sancions accessòries.

 

Competències sancionadores del Consell General d'Aran:

 

1. En exercici de les competències que li atribueix la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran, la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública i la Llei 5/2019, de 31 de juliol, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, correspon al Consell General d'Aran:

 

a) La incoació, la tramitació i la resolució dels expedients sancionadors per la comissió de les infraccions lleus i greus.

 

b) La incoació i la tramitació dels expedients sancionadors per la comissió de les infraccions molt greus, els quals seran traslladats per a la seva resolució a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent per raó de la quantia.

 

2. La capacitat per a sancionar infraccions greus comporta la d'imposar sancions accessòries i la de proposar sancions per la comissió d'infraccions molt greus, la de proposar sancions accessòries.

 

Mesures cautelars:

 

Si, com a conseqüència de les activitats de vigilància i control, es comprova que hi ha risc per a la salut individual o col·lectiva o s'observa l'incompliment greu o molt greu de les mesures adoptades per fer front a la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, les persones titulars dels òrgans amb la condició d'autoritat sanitària del Departament de Salut, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i del Consell General d'Aran, els alcaldes i les alcaldesses o, si escau, llurs agents, han d'adoptar les mesures cautelars a què fa referència l'article 63 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, d'acord amb el procediment establert en la mateixa Llei.

 

L'incompliment de les mesures cautelars podrà donar lloc a la imposició de multes coercitives, d'acord amb el que estableix l'article 65 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

 

Òrgans sancionadors de l'Agència de Salut Pública de Catalunya: Una vegada entri en vigor el decret d'aprovació dels estatuts de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, les referències que aquest Decret llei fa al secretari o secretària de Salut Pública i a les persones titulars de les sub-direccions regionals de la Secretaria de Salut Pública s'han d'entendre que es fan al director o directora de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i a les persones titulars de les direccions dels serveis regionals.

 

Règim transitori:

 

1. Els procediments sancionadors incoats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret llei s'han de continuar tramitant i resoldre d'acord amb la normativa vigent en el moment de la comissió dels fets o actuacions, llevat que el règim establert en el Decret llei constitueixi norma més favorable, tant pel que fa a la tipificació de la infracció com a les possibles sancions a imposar i als terminis respectius de prescripció.

 

2. Els procediments sancionadors pendents d'incoació per fets o actuacions anteriors a l'entrada en vigor d'aquest Decret llei s'han de tramitar i resoldre d'acord amb la normativa vigent en el moment de la comissió dels fets o actuacions, amb excepció de les previsions sobre la competència per sancionar, essent d'aplicació als procediments esmentats les determinacions dels articles 14 a 16 d'aquest Decret llei. Així mateix, també els és d'aplicació el règim establert en el Decret llei, si constitueix norma més favorable, tant pel que fa a la tipificació de la infracció com a les possibles sancions a imposar i als terminis respectius de prescripció.