Què és l'eSAF?

L'e-SAF és el portal i l'eina de comunicació del Servei d'Assistència i Formació, tant pel que fa als ens locals de les comarques de Girona, com per als seus professionals i càrrecs electes. En aquest sentit vol ser un espai útil d'assessorament tècnic, però també un espai de cerca d'informació, formació i comunicació. La Diputació de Girona, a través de l'organisme autònom XALOC, té establertes les condicions adequades per a l'exercici de les competències d'assistència i cooperació jurídica, econòmica, comptable i tècnica que té atribuïdes per Llei.

La prestació d'aquests serveis es fonamenta en els següents principis:

Principi de complementarietat:

l'assistència complementarà les actuacions o activitats municipals

Principi de petició municipal:

l'assistència ha de ser sol·licitada per l'entitat local

Principi de proximitat:

l'assistència es prestarà procurant l'apropament físic dels mitjans als municipis

Pròxims events

No hi ha cursos disponibles