XALOC avançarà als ajuntaments prop de 20 milions d'euros de la recaptació de l'impost de béns immobles de na​turalesa urbana

Als efectes de minvar l’impacte que el retard en la recaptació d’ingressos tributaris genera a les tresoreries municipals, el Consell Rector extraordinari, que va tenir lloc el 23 d’abril de 2020, va aprovar la proposta de mesures per minvar els efectes de l’impacte que l’estat d’alarma amb motiu del COVID-19, consistent en l’aprovació del Pla de servei connex a la recaptació d’una liquidació a compte, amb caràcter extraordinari, als ajuntaments que tenen delegada la gestió tributària i recaptació voluntària a la Diputació de Girona.
 
L'import de l'avançament s'ha calculat sobre la base d’IBI Urbana de l'any 2019.

 

Consulta l'escrit enviat als ajuntaments que tenen delegada la gestió tributària i recaptació voluntària a la Diputació de Girona

Sol·licitud a emplenar i enviar signada a través de Tràmits EACAT per part dels ajuntaments que tenen delegada la gestió tributària i recaptació voluntària a la Diputació de Girona abans del dia 7 de maig