Actualització dels calendaris fiscals dels ajuntaments que tenen delegada la gestió de tributs a XALOC

XALOC és conscient que l'evolució de les circumstàncies esdevingudes fins el dia d'avui i a conseqüència del COVID19 fan preveure una afectació en l'activitat econòmica de les empreses, comerços i, conseqüentment, dels treballadors, que tindrà incidència directa a les economies de les famílies més enllà del període comprès per l'estat d'alarma declarat pel Govern de l'Estat.

Aquesta valoració és compartida per molts equips de govern municipal de la nostra demarcació, i així ho han traslladat al nostre organisme. La voluntat dels ajuntaments és també la de contribuir a pal·liar aquesta situació mitjançant mesures d’ajornament i ampliació de terminis de cobrança de diferents tributs municipals.

Per aquest motiu, i en un primer moment, XALOC ja va adoptar un seguit de mesures que incidien, entre d’altres, en els calendaris fiscals més immediats dels diferents padrons d’ingressos de dret públic i que es van difondre mitjançant la pàgina web de l’organisme, alhora que es van comunicar als Ajuntaments interessats, juntament amb els efectes directes que la norma tenia sobre els procediments d’aplicació dels tributs i les multes.

Constatades les pròrrogues posteriors i el previsible impacte econòmic esmentat es fa necessària l’adopció de noves mesures. Així doncs, el dia 14 d’abril, es va aprovar la modificació dels calendaris fiscals inicialment aprovats per aquest exercici 2020 i que té per objecte endarrerir i distribuir la pressió fiscal derivada d’obligacions tributàries d’àmbit local, de manera que es faciliti al contribuent el seu compliment. Aquesta modificació afecta a més de 100 ajuntaments i més de 700 padrons, incorpora també uns mínims criteris d’homogeneïtat, als efectes de fer viable la gestió tributària i alhora la distribució de la càrrega fiscal en un període força més reduït. Amb caràcter general, la modificació operada versa sobre tres aspectes:

  • La primera, motivada per l’aplicació directa del Reial Decret, és l’ampliació del període de pagament d’aquells tributs que ja es trobaven en curs en el moment de declarar-se l’estat d’alarma i que es troben afectats per la suspensió dels terminis. L’efecte directe és que el seu període de voluntària es veu ampliat per tots aquells dies durant els que estigui en vigor l’esmentat decret d’alarma.
  • La segona, motivada per voluntats municipals directes, que respon a la modificació de les dates de determinats calendaris fiscals, endarrerint el seu període de pagament, amb el conseqüent ajornament de les dates de càrrec del 1er o únic venciment dels rebuts domiciliats (càrrec Q19), alhora que s’ha distribuït la càrrega fiscal dels diferents tributs municipals per no concentrar-los en un únic moment temporal i evitar una acumulació dels diferents impostos i taxes.
  • La tercera, també per voluntat municipal i a l’empara del que permet la normativa tributària, és l’ampliació del període de pagament, de manera que, en lloc de calendaris fiscals de 2 mesos, es disposi de 3 mesos per dur a terme el pagament.

 

Consulta els calendaris del teu municipi actualitzats aquí: http://www.xalocgirona.cat/calendari-del-contribuent

Consulta el document complet dels calendaris fiscals dels ajuntaments que tenen delegació amb XALOC