Resum de mesures adoptades en l'àmbit tributari

Resum de les mesures adoptades per XALOC en l'àmbit tributari derivades de l'aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març (modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març) pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 que afecten a les delegacions dels ingressos municipals

 

PRIMER. PADRONS DE TRIBUTS DE CARÀCTER PERIÒDIC AMB CALENDARI FISCAL 1 MARÇ /30 ABRIL i 15 MARÇ/15 MAIG

S’endarrereix la data de càrrega al banc dels rebuts domiciliats:

a) Padrons 1 març / 30 abril: la data de càrrega dels rebuts domiciliats passa del dia 1 d’abril al 30 d’abril (últim dia del període de pagament voluntari)

b) Padrons 15 març / 15 maig: la data de càrrega dels rebuts domiciliats passa del dia 15 d’abril al 15 de maig (últim dia del període de pagament voluntari)

La informació referida als calendaris fiscals de cada ajuntament s'actualitzaran periòdicament al web de XALOC, accedint a http://www.xalocgirona.cat/calendari-del-contribuent i seleccionant el municipi de tributació.

 


SEGON. PADRONS DE TRIBUTS DE CARÀCTER PERIÒDIC AMB CALENDARI FISCAL A PARTIR DE L’1 D’ABRIL:

Padrons amb data d'inici del període en voluntària a partir de l'1 d’abril:

a) Padró inicialment establert pel període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig:

 • Es trasllada el període de pagament a l’1 de maig i fins el 31 de juliol
 • Es trasllada la càrrega al banc de la quota (o primera fracció) dels rebuts domiciliats a l’1 de juny.

b) Padró inicialment establert pel període comprès entre l’1 d’abril i el 30 de juny:

 • Es trasllada el període de pagament a l’1 de maig i fins el 31 de juliol
 • Es trasllada la càrrega al banc de la quota (o primera fracció) dels rebuts domiciliats a l’1 de juny.

c) Padró inicialment establert pel període comprès entre l’1 d’abril i 31 de juliol:

 • Es trasllada el període de pagament a l’1 de maig i fins el 31 de juliol
 • Es manté la càrrega al banc de la quota (o primera fracció) dels rebuts domiciliats a l’1 de juny.

d) Padró establert per al període comprès entre l’1 d’abril i el 31 d’agost:

 • Es trasllada la càrrega al banc de la quota (o primera fracció) dels rebuts domiciliats a l’1 de juny.


Padrons amb data inici període en voluntària a partir del 15 d’abril:

El padró inicialment establert pel període comprès entre el 15 d’abril i el 15 de juny:

 • Es trasllada el període fiscal al 15 de maig i fins el 15 d’agost
 • Es trasllada la càrrega al banc de la quota (o primera fracció) al 15 de juny.

La informació referida als calendaris fiscals de cada ajuntament s'actualitzaran periòdicament al web de XALOC, accedint a http://www.xalocgirona.cat/calendari-del-contribuent i seleccionant el municipi de tributació. 


TERCER. LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES I AUTOLIQUIDACIONS

Respecte les liquidacions i les autoliquidacions, segons l’article 33.1 RDLlei 8/2020, de 17 de març, els terminis de pagament del deute tributari establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, General Tributària, que no hagin conclòs a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, s'ampliaran fins el 30 d’abril.

Si en efectuar el pagament de la liquidació notificada no permet el pagament fins la data de pagament especificada, caldrà contactar amb el CAU via telefònica (972 900 251) o enviant un correu electrònic (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.).


QUART. FRACCIONAMENTS-AJORNAMENTS EN CURS

Els fraccionaments concedits abans de l’entrada en vigor del RDLlei:

 • Els fraccionaments amb venciments el dia 5 de cada mes: la quota corresponent al dia 5 d’abril es trasllada el càrrec al banc al dia 30 d’abril. La següent quota que correspondria al 5 de maig es trasllada al 5 de juny, i així successivament fins a la finalització del fraccionament.
 • Els fraccionaments amb venciments el dia 20 de cada mes: la quota corresponent al dia 20 d'abril es trasllada el càrrec al banc al dia 30 d'abril. La del 20 de maig es trasllada al 20 de juny, i així successivament fins a la finalització del fraccionament.

Respecte els ajornaments concedits abans de l’entrada en vigor del RDLlei amb data final d’ajornament anterior al 30 d’abril s’endarrereix el termini a aquesta data.

En el cas dels fraccionaments sol·licitats després de l’entrada en vigor del RDLlei, la primera quota del fraccionament es carregarà al banc el 5 de juny.


CINQUÈ. PROCEDIMENT DE CONSTRENYIMENT DELS DEUTES CONTRETS AMB LA HISENDA PÚBLICA EN PERÍODE EXECUTIU

Durant el temps de vigència del RDLlei (15 dies naturals o el temps de pròrroga que es pugui aprovar) se suspenen les actuacions d'impuls de la recaptació del procediment de constrenyiment.


SISÈ. EFECTES SOBRE ELS EXPEDIENTS SANCIONADORS / PROCEDIMENTS D’INSPECCIÓ I PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS

Durant el mateix període de temps (15 dies naturals, sense perjudici, en el seu cas, de les pròrrogues que puguin establir-se) se suspenen els terminis administratius dels procediments sancionadors i d’inspecció. Concretament, pel que fa a la matèria de trànsit, se suspenen els terminis per identificar el conductor en el moment de la infracció i/o pagament de les multes, i el termini de presentació d’al·legacions i/o recursos contra la sanció notificada.