Podeu contactar amb el Centre d'Atenció a l'Usuari de XALOC a través del següent telèfon:

 • 972 900 251

 • (+34) 972 900 251 (trucades des de l'exterior)

 

A través d'aquest centre podeu estalviar temps i desplaçaments per fer consultes i tràmits relatius a:

 • Informació general sobre XALOC que consta al web i a la seu electrònica.
 • Informació sobre formes de pagament: mitjançant entitats financeres i servei de línia oberta i, en el seu cas, per TPV virtual.
 • Informació general respecte tots els tributs i taxes: subjectes passius, exempcions, bonificacions, tarifes ...
 • Informació general sobre cadastre: documentació i efectes.
 • Informació sobre la carpeta electrònica ciutadana.
 • Informació sobre la notificació electrònica, els certificats digitals i els consentiments per relacionar-se electrònicament amb XALOC.
 • Informació sobre la tramitació de la identificació de conductor via seu electrònica.
 • Informació sobre la tramitació, l'anul·lació i consultes referents a la cita prèvia per atenció presencial a una oficina.
 • Informació sobre el deute.
 • Informació sobre casos d’embargament de compte corrents, sou, béns immobles, vehicles i Hisenda.
 • Sol·licituds de domiciliacions de tributs: informació dels mitjans per realitzar la domiciliació.
 • Sol·licituds de canvi de domicili fiscal: informació dels mitjans per realitzar el canvi de domiciliació.
 • Sol·licitud de reemissió de rebuts/cartes de pagament.
 • Sol·licitud de justificants i/o certificats tributaris i altra informació tributària.
 • Consulta sobre els tipus de recursos que es poden interposar davant un acte administratiu, així com els terminis i on s’han de presentar.
 • Consulta sobre la documentació requerida per demanar un pla de pagament, l’aixecament d’una retenció practicada sobre un compte corrent, una dació de pagament, la suspensió de l'execució d’un acte impugnat ...
 • Consulta de rebuts i unitats fiscals.
 • Consulta de calendaris fiscals.
 • Consulta d’expedients en els procediments de gestió i/o recaptació següents:
  • Beneficis fiscals
  • Devolució d’ingressos indeguts
  • Plusvàlues
  • Recursos administratius
  • Expedients d'inspecció tributària
  • Expedients executius
  • Expedients sancionadors (en matèria de trànsit, urbanisme, civisme...).
  • Presentació de queixes i suggeriments

A tenir en compte:

 • XALOC no cobra res per les trucades al CAU (Centre d'Atenció a l'Usuari)
 • El preu de la trucada pot variar segons la xarxa des de la qual es truca sigui fixa o mòbil