Gestió integral de sancions

A.1) GESTIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS EN VOLUNTÀRIA SENSE AL·LEGACIONS I O RECURSOS DE REPOSICIÓ:

 1. Esbrinament de les dades dels infractors mitjançant consultes efectuades al Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i a la Direcció General de Trànsit, així com en altres registres i mitjans que es considerin oportuns. La impressió de les dades enregistrades per confeccionar els oportuns expedients sancionadors, a l'objecte d'ésser presentats a l'òrgan instructor per la seva revisió i signatura, si s'escau.
 2. La notificació de la denúncia i sanció dels esmentats expedients, mitjançant mètodes àgils i eficaços, d'acord amb l'establert a la Llei 30/92 de 26 de novembre, essent de càrrec de l'adjudicatari totes les despeses derivades de les esmentades feines: impresos, mitjans informàtics, despeses de correspondència, etc.
 3. Elaboració d'edictes de notificació de totes aquelles sancions que no hagués estat possible comunicar als interessats, essent a càrrec de l'Ajuntament les despeses de la seva publicació en els butlletins oficials.
 4. Atenció al públic en compliment de les normes establertes per la Llei 30/92, de 27 de novembre sobre Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i de la legislació en matèria de trànsit i seguretat vial.
 5. Construcció i manteniment d'una base de dades d'infractors i denúncies i els seus corresponents expedients sancionadors.
 6. Confecció dels informes estadístics que li siguin sol·licitats pel servei municipal corresponent, de caràcter general o referits a qualsevol dels conceptes que figurin al butlletí de denúncia, que l'Ajuntament podrà extreure directament de l'aplicació informàtica.
 7. En general, totes aquelles altres accions necessàries per una correcta, eficaç i eficient gestió dels expedients sancionadors en període voluntari, essent a càrrec de l'adjudicatari facilitar un fitxer d'intercanvi per l'Ajuntament, segons les especificacions del departament d'informàtica d'aquest Ajuntament, de tots aquells expedients que han passat el període voluntari i no han estat pagats per iniciar el procediment executiu.

A. 2) GESTIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS AMB AL·LEGACIONS I O RECURSOS DE REPOSICIÓ:

 • Elaboració de la proposta de resolució per a la seva revisió i signatura de l'Instructor dels expedients sancionadors.
 • Elaboració de la resolució (Decret/Acord) d'imposició de sanció o arxiu i desestimació o estimació de la resolució i emissió del trasllat per a la notificació a l'interessat.
 • En els recursos de reposició (contra la resolució sancionadora i/o diligència de constrenyiment), elaboració de la resolució per a signatura de l'Alcalde (estimat o confirmant) i emissió del trasllat per a la notificació a l'interessat.
 • En els recursos extraordinaris de revisió (contra la sanció ferma) elaboració de la resolució per a signatura de l'Alcalde (no admetent a tràmit/estimat o confirmant.) i emissió del trasllat per a la notificació a l'interessat.