Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic

Els ajuntaments podran optar entre delegar les tasques de recaptació en període voluntari i executiu, o únicament delegar la recaptació en via executiva.

La recaptació de tributs i altres ingresos de dret públic comporta l'exercici de diferents actuacions administratives:

  • Determinar el període de pagament voluntari en deutes per rebut.
  • Practicar notificacions col·lectives per rebut i individuals en liquidacions per ingrés directe.
  • Emetre documents cobratoris.
  • Concedir ajornaments i fraccionaments de pagament.
  • Resoldre recursos interposats contra actes derivats de les funcions delegades.
  • Dictar provisions de constrenyiment i notificar-les.
  • Rebre i custodiar garanties.
  • Dictar acords de derivació de procediment.
  • Autoritzar i presidir subhastes.
  • En general, totes les actuacions necessàries per realitzar amb eficàcia la recaptació dels tributs i els altres ingressos de dret públic delegats.