Inspecció tributària

Per delegació de l'Estat o mitjançant acords de delegació o d'encàrrec de gestió amb els ajuntaments, XALOC exerceix competències en matèria d'inspecció tributària d'IAE i ICIO, que comprèn les funcions següents:

  • Comprovar la veracitat i la correcta aplicació de la normativa vigent en declaracions i autoliquidacions presentades pels obligats tributaris.
  • Practicar les liquidacions que es derivin dels resultats de comprovació i d'investigació.
  • Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió de beneficis o incentius fiscals.
  • Informar els subjectes passiu i d'altres obligats tributaris del contingut i naturalesa de les actuacions inspectores iniciades, de llurs drets i obligacions, i de la normativa fiscal.