NOTA SOBRE LA RESOLUCIÓ SLT/1905/2020, DE 28 DE JULIOL, PER LA QUAL S'ADOPTEN MESURES ESPECIALS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA RELACIONADES AMB EL CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC DE LA PANDÈMIA DE COVID-19.

 

Publicació al DOGC: Núm. 8188, 29 de juliol de 2020

 

Enllaç publicació: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8188/1806946.pdf

 

Segons l’exposició de motius d’aquesta resolució, la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, a l'article 18, prohibeix consumir begudes alcohòliques en la via pública i la resta de llocs de concurrència pública, quan ho estableixin les ordenances municipals per raons de seguretat pública, tret dels llocs on sigui degudament autoritzat.

 

Són diversos els ajuntaments de Catalunya que han aprovat ordenances per restringir aquesta pràctica. No obstant això, la situació de pandèmia en què ens trobem ha constatat que aquesta pràctica, en aquells municipis en què no es troba regulada, està suposant una via de transmissió de la COVID-19. Per aquesta raó, amb ple respecte al principi d'autonomia local, es considera necessari ampliar territorialment la mesura a tot el territori de Catalunya.

 

Mesures que s’adopten:

 

1. Mesures en matèria de consum de begudes alcohòliques

En defecte de l'ordenança municipal específica que ho reguli, es prohibeix, per raons de salut pública, a tot el territori de Catalunya, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d'espais oberts al públic.

 

Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la corresponent llicència.

 

2. Inspecció i règim sancionador

Correspon als ajuntaments inclosos en l'àmbit territorial i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

 

L'incompliment de la mesura recollida en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador, d'acord amb la legislació sectorial aplicable, i en particular conforme a les previsions de la Llei 20/1985, que tipifica com a infracció greu, sancionable de 3.001 a 15.000 euros, les infraccions que siguin concurrents amb infraccions sanitàries lleus.

 

3. Informes periòdics i durada

S'emetran informes periòdics dels efectes de les mesures.

El termini de durada de les mesures s'estableix en 15 dies.

 

4. Efectes

Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la seva publicació al DOGC.