NOVA NOTA INFORMATIVA SOBRE EL RÈGIM DE TUTELA FINANCERA DELS ENS LOCALS PER A L’EXERCICI DE 2020

 

Us informem que s’ha publicat nova nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2020, en la que s’han incorporat els canvis següents a l’apartat 13.4 de la mateixa:

 

  • Article 3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març: Destí del superàvit de les entitats locals corresponent al 2019 i aplicació el 2020 de la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, destinat a la política de despesa 23, «Serveis socials i promoció social».

 

  • Article 20 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març: Aplicació de l’article 3 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, a les entitats locals. L’import que podrà destinar cada ens local a la finalitat esmentada en el punt anterior és, com a màxim, el 20% del saldo positiu definit a la lletra c) de l’apartat 2 de la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (import a destinar a inversió financerament sostenible).

 

  • Article 6 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny: Destí del superàvit de les entitats locals corresponent al 2019 i aplicació el 2020 de la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, destinat a despeses d’inversió en vehicles elèctrics i infraestructures de recàrrega. L’import que podrà destinar cada ens local a aquesta finalitat és, com a màxim, el 7% del saldo positiu de l’apartat 2 de la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (import a destinar a inversió financerament sostenible).

 


La nota informativa està publicada a:


http://economia.gencat.cat/web/.content/70_corporacions_locals/arxius/Nota-informativa-DGPFAT-25-06-2020.pdf