OBERTURA APLICACIONS MINHAC PER DIFERENTS TRAMESES DEL 2ON TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2020

Us informem que s'han obert a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals les següents aplicacions de tramesa d'informació trimestral, corresponents a aquest 2on trimestre de l'exercici 2020. Totes finalitzen el 31 de juliol de 2020

 

 

1- Aplicació tramesa execució pressupostària trimestral corresponent al 2on trimestre de l'exercici 2020

 

 

La data de finalització de la tramesa és el proper 31 de JULIOL de 2020 a les 24:00 h.

 

Des del següent enllaç podreu accedir a l'aplicació de tramesa:

 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=128

 

 

Adjuntem també l’enllaç de la guia explicativa que ofereix la plataforma per a complimentar les dades de la tramesa, pels 3 primers trimestres de l'exercici, amb els canvis per aquest exercici en relació a l'estat d'alarma i el destí del superàvit per temes socials  en relació al COVID-19:

 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Guia%20Completa%20Ejec%20Trim_1_2%20y3_2020_version_01072020.pdf

 

 

*PRINCIPALS NOVETATS PER AQUEST EXERCICI 2020 EN ELS TRES PRIMERS TRIMESTRES:

 

1- El RDL 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria de vivenda i lloguer, amb efectes 1 de gener de 2019 amplia l'àmbit de les inversions  financerament sostenibles, introduint en l'apartat 1.B) de la disposició 16a del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la referència al programa " 152 vivenda". Això ho trobarem reflectit en l'aplicació de captura en els formularis F.1.1.B2.1 i F.1.2.B2.1, on s'han habilitat els programes 1521 i 1522 del grup de programa 152 "vivenda", seguint l'estructura dels pressupostos de les EELL de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.

 

Aquest canvi el trobareu els municipis de més de 5000 habitants.

 

2- El RD-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, en l'art. 51, estableix que ha d'haver un reforç en les obligacions de subministrament d'informació econòmico i financera, i que vindrà reflexat en 2 formularis NOUS, ANNEX I I ANNEX II, i que s'han inclós en les captures de les execucions trimestrals del pressupost de 2020.

L'ÀMBIT D'APLICACIÓ D'AQUEST CANVI SERÀ PER A TOTES LES ENTITATS LOCALS AMB COMPTABILITAT PÚBLICA I QUE PERTANYIN AL SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

 

*FORMULARI ANNEX I: "EFECTES COVID 19 EN DESPESES I INGRESSOS", s'han de recollir les dades següents:

 

a) Per cada programa o grup de programa indicat en el formulari, i per cada capítol de despeses que es faci, 1-2-4-6 i 7, seguint el que demani aquest formulari. S'hauran d'indicar el número d'unitats (de contractes i de material), i quines han sigut:

 

-les obligacions reconegudes

-les despeses en els comptes no pressupostaris de creditors per obligacions pendents d'aplicar a pressupost

-una estimació d'altres ajustaments a meritar

-el total de les obligacions reconegudes en el programa/grup de programa sense mesures per COVID-19 a final del trimestre del que es tracti.

 

b) Per a cada concepte pressupostari d'ingressos la minoració dels ingressos associats directament amb l'aplicació de les mesures COVID-19 sempre referits a final del trimestre que es tracti.

 

FORMULARIS ANNEX II: "APLICACIÓ DE L'ART. 3 DEL RDL 8/2020" s'inclouran:

 

a) Per les prestacions recollides a l'art. 1.2 del RDL 8/2020, s'haurà d'informar de: la despesa autoritzada, compromesa i les obligacions reconegudes.

 

b) Per a les inversions realitzades (capítols 6 i 7 de despeses) de: les despeses autoritzades, compromeses i obligacions reconegudes acumulades a final del trimestre que es tracti, que estiguin incloses en la política de despesa 23 de "serveis socials i promoció social"

 

c) El límit individual quan es pot aplicar segons l'art. 20.1 del RDL 11/2020 per aplicar l'art. 3 del RDL 8/2020 a les entitats locals, es deriva en que el límit de l'import que cada entitat local podrà destinar a aquest tipus de despesa serà del 20% del superàvit de l'import del que podrien destinar a IFS.

 

d) La resta del superàvit determinat seguint l'apartat 2.c de la DA 6ª de la LOEPSF, limitat per aquest 20%, quedarà PENDENT D'ÚS.

 

 

*PRINCIPALS CANVIS introduïts a l'aplicació respecte a l'execució pressupostària del PRIMER TRIMESTRE de 2020:

 

1-  En els formularis F.1.1.B2.1 y F.1.2.B2.1 ( a les entitats que els hi correspongui omplir-los), en aplicació de l'article 3 del RDL 8/2020, es poden finançar IFS vinculades al grup de programa 231 "Assistència Social primària" amb càrrec al superàvit de 2019.

 

2- S'incorporen 2 nous formularis per aplicació del RDL 11/2020, article 50 i del RDL 20/2020, DA 6ª i article 22, en els quals es recull la informació relativa a l'ajornament dels préstecs concedits a autònoms i entitats empresarials fora del sector públic, i de la repercussió de l'Ingrés Mínim Vital, respectivament.

 

3- En el formulario Efectes en Despeses i Ingressos per aplicació de les mesures per COVID 19, s'han ampliat els grups de programa.

 

 

 

2- Aplicació de tramesa del PMP corresponent al  2T de 2020:

 

Aplicació de captura relativa a la obligació de comunicació i publicació del Període Mig de Pagament (PMP) calculat d'acord amb allò previst al RD 1040/2017, de 22 de desembre, pel que es modifica el RD 635/2014, de 25 de juliol. (Obligació per a totes les entitats locals sigui quina sigui la seva població)

 

Aquesta aplicació estarà oberta fins el dia 31 de JULIOL de 2020.

 

Enllaç d'acccés:

 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=10

 

3- Aplicació de seguiment del pla d'ajust del 2on trimestre de 2020 i per a la seva actualització

 

Aplicació per fer l'enviament de l'informe de seguiment del Pla d'ajust del 2T de 2020o per fer l’actualització, si fos el cas, del pla d’ajust existent. Aquesta aplicació estarà oberta fins el dia 31 de JULIOL de 2020 a les 24:00 hores.

 

L’enllaç per accedir a l’aplicació de seguiment i actualització de la plataforma de l’Oficina Virtual és la següent:

 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=15

 

Per l’enviament d’actualitzacions, la plataforma ofereix una GUIA PRÀCTICA per a què pugueu fer l’actualització, si fos el cas dels plans d’ajust. La podreu obtenir un cop entreu a l’aplicació i seleccioneu “actualització de pla d’ajust”.

 

* La informació a trametre al Ministeri per al SEGUIMENT fa referència als apartats següents:

 

- 1. SEGUIMENT TRIMESTRAL D'INGRESSOS I DESPESES: Detall de l'execució trimestral realitzada acumulada fins el 2T de 2020 de les mesures proposades del Pla d'ajust.

 

- 2. La informació addicional fins al segon trimestre de 2020 sobre:

    

   a) AVALS PÚBLICS REBUTS (Fins a data 30/06/2020)

  

   b) OPERACIONS O LÍNIES DE CRÈDIT CONTRACTADES I CONTRACTES SUBSCRITS AMB ENTITATS DE CRÈDIT PER A FACILITAR EL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS (OPERACIONS D'ENDEUTAMENT)

 

S'hauran d'actualitzar les dades que figuren al CIR-Local, que és la plataforma del Ministeri on es tramet la informació dels préstecs, retencions PTE, dels actius financers.... afegint les dades corresponents fins al 30/06/2020.

  

   c) DEUTE COMERCIAL (Fins a data 30/06/2020)

  

   d) OPERACIONS AMB DERIVATS I ALTRE PASSIU CONTINGENT (Fins a data 30/06/2020)

  

   e) FINALITZACIÓ PLA D'AJUST: En cas d'amortització anticipada de la totalitat del préstec del Pla d'ajust durant el 2T de 2020 caldrà indicar aquí que ja ha finalitzat el Pla d'ajust.

 

(Recordeu que el Pla d'ajust és vigent mentre duri l'operació de crèdit associada)

  

- 3. INFORME D'INTERVENCIÓ del seguiment trimestral del Pla d'ajust en format PDF. (aquest PDF es demana en entrar a "Firma", un cop omplertes la resta de dades)

 

 

* Pel que fa a l’ACTUALITZACIÓ dels PLANS d’AJUST:

 

1- QUI ha de fer aquesta actualització? Entitats que tinguin aprovat i en vigor un Pla d’ajust i que els hi quedi un termini SUPERIOR a 1 ANY per a la seva FINALITZACIÓ.

Supòsits que poden donar lloc a l’actualització:

 

-          Aplicació de la disposició addicional 98ª de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per 2017

-          Supòsit que no s’estiguin aconseguint els objectius compromesos i que s’hagin d’aprovar noves o majors mesures.

-          Si existeix sectorització d’un ens dependent com AAPP i modifiqui l’àmbit subjectiu del pla d’ajust. També en el cas de dissolució d’ens dependents inclosos en l’àmbit subjectiu del pla d’ajust.

-          Supòsit que el Ple de la Corporació acordi, o hagués acordat, reduir o suprimir alguna mesura per substituir-la per altres que hauran de tenir el mateixos efectes temporals i quantitatius que les anteriors.

-          Si ve requerit per disposicions normatives o per Acords de la Comissió Delegada del Govern d’Assumptes Econòmics.

 

2- L’actualització d’un pla d’ajust només i exclusivament es podrà realitzar en els períodes que s’obrin per fer el seguiment dels mateixos.

 

3- Per a què la validació de les dades actualitzades tinguin valor s’han de complir una sèrie de requisits indicats a la guia.

 

4- L’actualització implica immediatament la substitució del Pla d’ajust anterior, i el seu seguiment començarà en el període següent al de l’actualització.

 

5- Les dades s’expressaran en MILERS D’EUROS.