NOTA SOBRE EL REIAL DECRET-LLEI 23/2020, DE 23 DE JUNY, PEL QUE S’APROVEN MESURES EN MATÈRIA D’ENERGIA I EN ALTRES ÀMBITS PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA.

 

Publicació al BOE: 24 de juny de 2020

 

Enllaç publicació:  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6621

 

Entrada en vigor: 25 de juny de 2020

 

ARTICLE 6. Destí del superàvit de les entitats locals corresponent a 2019 i aplicació a 2020 de la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

 

1. Amb els efectes de l’ apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,  les entitats locals podran destinar en 2020, com a màxim, el 7 per cent del saldo positiu corresponent  a l’any 2019 que resulti de l’aplicació de las regles de l’apartat 2 d’aquella disposició addicional, per finançar despeses d’inversió en vehicles elèctrics purs o amb etiqueta ambiental CERO, excepte en el cas que s’acrediti que no existeixen vehicles CERO que compleixin amb les necessitats mínimes de servei, cas que podran substituir-se per vehicles amb l’etiqueta ECO, i en infraestructures de recàrrega per a l’ús dels vehicles adquirits, que es destinin a la prestació dels serveis públics de recollida, eliminació i tractament de residus, seguretat i ordre públic, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis i de transport de viatgers.

 

2. En tot cas, són aplicables les regles, condicions i requisits recollides a la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i a la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, sense perjudici de l’aplicació que s’hagi pogut realitzar per a cada entitat local com a conseqüència de l’article 3 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, i 20.1 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març.

 

3. S’habilita a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda per determinar, en el seu cas, els models de formularis normalitzats per a la captura d’aquella informació i dictar les instruccions o resolucions que resultin necessàries per a la concreció, procediment i termini de remissió de la informació a subministrar.

 

La remissió de la informació economicofinancera de cada corporació local es realitzarà per part de la intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions, mitjançant signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, d’acord amb la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

 

El Ministeri d’Hisenda podrà difondre o publicar la informació tramesa en virtut del present reial decret-llei amb l’abast, contingut i metodologia que determini.

 

L’ Incompliment de les obligacions de subministrament d’ informació, tant en allò que es refereix als terminis establerts, el correcte contingut, idoneïtat o modalitat d’enviament de les dades, podrà portar aparellada la imposició de les mesures previstes en els articles 20 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, previ requeriment a la corporació local per al seu compliment en un termini de deu dies hàbils. Sense perjudici de la possible responsabilitat personal que correspongui, el Ministeri d’Hisenda podrà donar publicitat als requeriments efectuats o a l’incompliment dels mateixos.