AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER LA TRAMESA DEL COMPTE GENERAL 2019 A LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

 

La Sindicatura de Comptes de Catalunya informa que els terminis de tramitació per a l'aprovació del Compte general de l'exercici 2019 es veuen afectats per la declaració, el 14 de març, de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i per les mesures urgents complementàries adoptades en l'àmbit social i econòmic desplegades en els Reials Decret llei 8 i 11. En aplicació de l'article 48 del Reial decret llei 11/2020, del 31 de març, un cop acabat l'estat d'alarma a les 00:00 del 21 de juny de 2020, el termini legal de tramesa del Compte general de les entitats locals a la Sindicatura de Comptes queda ampliat en 99 dies, fet que suposa que el Compte general de l'exercici 2019 s'haurà d'enviar abans del 22 de gener del 2021.

 

Annexem l’enllaç on trobareu la informació:

http://www.sindicatura.org/corporacions-locals/tramesa-del-compte-general/requisits-per-trametre-el-compte-general