NOTA SOBRE L’ENTRADA EN VIGOR DE LA FASE 2 DE TRANSICIÓ A LA NOVA NORMALITAT ALS MUNICIPIS DE GIRONA

 

Enllaç: Nota sobre l’entrada en vigor de la fase 2 de transició a la nova normalitat als municipis de Girona

 

El dissabte 30 de maig, en el BOE núm. 153, es va publicar l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

La fase 3 només és d’aplicació actualment a les illes canàries de la Gomera, el Hierro i la Graciosa i a l’illa balear de Formentera.

 

Enllaç publicació:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf

 

Entrada en vigor i vigència: L’Ordre SND/458/2020 té plens efectes des de les 00:00 hores del dia 1 de juny de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.