NOTA SOBRE EL REIAL DECRET-LLEI 20/2020, DE 29 DE MAIG, PEL QUE S’ESTABLEIX L’INGRÉS MÍNIM VITAL

 

Publicació al BOE: 1 de juny de 2020

 


Enllaç publicació:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf


 

Entrada en vigor: 1 de juny de 2020

 

 

DISPOSICIÓ FINAL SISENA. FINANÇAMENT DE LES DESPESES DERIVADES DE LES FUNCIONS QUE PUGUIN DESENVOLUPAR LES ENTITATS LOCALS EN APLICACIÓ DE L’ARTICLE 22 D’AQUEST REIAL DECRET-LLEI. 

  1. Les despeses que es derivin de l’ aplicació de l’article 22 d’aquest Reial Decret-llei, hauran de ser finançades per les entitats locals exclusivament amb càrrec als ingressos corrents que tinguin previst obtenir en el mateix exercici en el que s’iniciï el procediment regulat en aquell precepte, sense que es pugui excedir el superàvit previst al tancament de l’exercici d’acord a la informació d’execució del pressupost, podent utilitzar-se com a referència la que, amb periodicitat trimestral, es remet al Ministeri d’Hisenda,  en compliment de l’Ordre HAP/2105/2012, d’ 1 d’ octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’ abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

  


Sense perjudici de l’ aplicació de l’article 12 d’aquesta última, per tal de determinar en relació amb l’exercici 2020 la situació d’ incompliment als efectes de l’article 21.1 de la citada llei orgànica es tindrà en consideració, amb caràcter excepcional, si aquella ha estat causada per la despesa a la que es refereix aquesta disposició final en la que incorrin les entitats locals.


 

  1. L’ import de les obligacions reconegudes  per les entitats locals per la despesa addicional conseqüència de l’execució de les funcions a les que es refereix aquesta disposició no podrà superar, en cada una d’aquelles en cada exercici de vigència del respectiu conveni de col·laboració subscrit d’ acord amb l’article 22 del reial decret llei, el 5 per cent del total de les que s’hagin reconegut en l’exercici anterior pel capítol 1, despeses de personal, corresponents a la política de despesa 23. Serveis socials i promoció social, de l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, aprovada per l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre.

     


3. Les corporacions locals subministraran al Ministeri d’Hisenda, amb periodicitat trimestral, informació específica relativa a l’execució de les funcions a les que es refereix aquesta disposició, incloent en tot cas la corresponent a la despesa realitzada. A aquests efectes, s’habilita a l’òrgan competent del Ministeri d’ Hisenda per determinar els models de formularis normalitzats per a la captura d’aquella informació i dictar, en el seu cas, les instruccions o resolucions que resultin necessàries per a la concreció, procediment i termini de remissió de la informació a subministrar.


 

La remissió de la informació economicofinancera de cada corporació local es realitzarà per la intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions, mitjançant signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, d’acord amb la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.


 

El Ministeri d’ Hisenda podrà difondre o publicar la informació remesa en virtut del present reial decret-llei amb l’abast, contingut i metodologia que determini. L’Incompliment de les obligacions de subministrament d’ informació, tant en allò que es refereix als terminis establerts, el correcte contingut, idoneïtat o forma d’enviament de les dades podrà portar aparellada la imposició de les mesures previstes en els articles 20 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’ abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, previ requeriment a la corporació local per al seu compliment en un termini de deu dies hàbils. Sense perjudici de la possible responsabilitat personal que correspongui, el Ministeri d’ Hisenda podrà donar publicitat als requeriments efectuats o a l’incompliment dels mateixos.

  


Pel que fa a l’article 22 del Reial Decret-Llei, aquest estableix el següent: 


 

Article 22. Competència de l’ Institut Nacional de la Seguretat Social i col·laboració interadministrativa.


 

 1. La competència per al reconeixement i el control de la prestació econòmica no contributiva de la Seguretat Social correspon  a l ‘Institut Nacional de la Seguretat Social, sense perjudici d’allò disposat en el segon apartat d’aquest article i en les disposicions addicionals quarta i cinquena.

  


2. Les comunitats autònomes i entitats locals podran iniciar l’expedient administratiu quan subscriguin amb l’ Institut Nacional de la Seguretat Social, en els termes previstos a la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l’oportú conveni que els habiliti per a tal fi. En el marc del corresponent conveni subscrit amb l’ Institut Nacional de Seguretat Social, podrà acordar-se que, iniciat l’expedient per la respectiva administració, la posterior tramitació i gestió prèvies a la resolució de l’ expedient s’efectuï per l’administració que hagués incoat el procediment.


 

3. L’exercici de les funcions citades en l’apartat anterior no requerirà, en cap cas, els informes previs que estableix l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim Local.