ACTUALITZACIÓ DEL CALENDARI I PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LES EELL PER FORMALITZAR PRÉSTECS AL FONS DE FINANÇAMENT A EELL

 

Fons de Finançament a Entitats Locals (Fons d’Ordenació i Fons d’Impuls Econòmic) de 2020- S’amplia el termini per formalitzar els préstecs fins al proper dia 10 de juny: Actualització del calendari i procediment de gestió que han de seguir les Entitats Locals.

 

En aquest document s’ha previst el calendari que han de seguir els ajuntaments ADHERITS als FONS D’ORDENACIÓ i D’IMPULS ECONÒMIC, dels Fons de Finançament a EELL, per a què puguin ser ateses les necessitats financeres de l’exercici 2020 que JA VAREN COMUNICAR en el mes d’agost de 2019, en compliment de l’Acord de Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics de 21 de febrer de 2020

 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/Calendario%20procedimiento%20FFEELL-Aplic%20ACDGAE%20de%2021-02-20-Nuevo%20Para%20OVEL%20(29-05-20).pdf