Nota sobre l’Ordre SND/445/2020, de 26 de maig, per la qual es modifica l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s’estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i l’Ordre SND/414/2020

 

Publicació al BOE: 27 de maig de 2020

 

Enllaç publicació: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5323.pdf

 

Entrada en vigor i vigència:  

Aquesta ordre té plens efectes des del moment de la seva publicació en el BOE i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat de l’alarma i les seves possibles pròrrogues.

 

Mesures d’aquesta ordre d’interès per als ens locals:

 

  1. Nova modificació de l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s’estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19:

 

S’hi introdueixen modificacions pel que fa a la gestió de la fracció resta.

 

Enllaç a text consolidat, a 27 de maig de 2020, de l’Ordre SND/271/2020: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3973-consolidado.pdf

 

  1. Nova modificació de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat:

 

S’hi introdueixen modificacions en relació a la gestió de l’ús de les platges i als desplaçaments de la població infantil i la pràctica de l’activitat física no professional.

 

Enllaç a text consolidat, a 27 de maig de 2020, de l’Ordre SND/414/2020: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5088-consolidado.pdf