NOTA SOBRE L’ORDRE SND/427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 a petits municipis i a ens locals d’àmbit territorial inferior

 

Publicació al BOE: 22 de maig de 2020

 

 

Enllaç publicació: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5218.pdf

 

Entrada en vigor i vigència: 

 

Aquesta ordre produeix efectes des del mateix dia de la seva publicació en el BOE en els termes i les condicions que es preveuen en el seu article 1, i mantindrà la seva vigència fins al moment en què a les unitats territorials en què s’ubiquen els municipis i els ens locals d’àmbit territorial inferior al municipi afectats per l’Ordre SND/427/2020 els siguin d’aplicació mesures de caràcter més flexible que les contingudes en aquesta ordre.

 

 

Enllaç nota informativa: NOTA SOBRE L’ORDRE SND/427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 a petits municipis i a ens locals d’àmbit territorial inferior