NOTA SOBRE L’ENTRADA EN VIGOR A LES COMARQUES DE GIRONA DE LA FASE 1 DE TRANSICIÓ A LA NOVA NORMALITAT

 

El dissabte 16 de maig, en el BOE núm. 138, es va publicar l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

 

La fase 2 actualment només és d’aplicació a les illes canàries de la Gomera, el Hierro i la Graciosa i a l’illa balear de Formentera.

 

Enllaç publicació:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf

 

Entrada en vigor i vigència: L’Ordre SND/414/2020 té plens efectes des de les 00:00 hores del dia 18 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

 

D’acord amb la disposició final segona de l’Ordre SND/414/2020, de 9 de maig, es modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

 

D’acord amb aquesta modificació, la regió sanitària de Girona, des de les 00:00 hores del dia 18 de maig passa a la fase 1 de transició a la nova normalitat.

 

Condicions de la fase 1:

 

Estan regulades en l’Ordre SND/399/2020, abans esmentada.

 

Enllaç a la publicació en el BOE del text consolidat vigent de l’Ordre SND/399/2020: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4911-consolidado.pdf

 

 • Article 2. Àmbit d’aplicació:

 

Aquesta ordre és d’aplicació a les activitats objecte de la mateixa que es desenvolupin en les unitats territorials que consten en el seu annex, així com a les persones que resideixen en aquestes unitats, amb algunes excepcions que no afecten la regió sanitària de Girona.

Les persones vulnerables a la COVID-19 també poden fer ús de les habilitacions previstes en aquesta ordre, sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenint rigorosos mesures de protecció.

 

No poden fer ús d’aquestes habilitacions, sigui per reincorporar-se al seu lloc de treball o per acudir als locals, establiments, centres, llocs d’espectacles o realitzar les activitats a què es refereix aquesta ordre, les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari per causa de diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

  

 • Article 3. Foment dels mitjans no presencials de treball.

 • Article 4. Mesures d’higiene i/o de prevenció per al personal treballador dels sectors d’activitat previstos en aquesta ordre.

 • Article 5. Mesures per prevenir el risc de coincidència massiva de persones en l’àmbit laboral.

 • Article 6. Mesures d’higiene exigibles a les activitats previstes en aquesta ordre.

 • Article 7. Llibertat de circulació.

 • Article 8. Vetlles i enterraments.

 • Article 9. Llocs de culte.

 • Article 10. Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats.

 • Article 11. Mesures d’higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic.

 • Article 12. Mesures d’higiene i/o de prevenció per al personal treballador dels establiments i locals que obrin al públic.

 • Article 13. Mesures relatives a la higiene dels clients a l’interior d’establiments i locals i en els mercants a l’aire lliure o de venda no sedentària a la via pública.

 • Article 14. Mesures en matèria d’aforament per als establiments i locals oberts al públic.

 • Article 15. Reobertura de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració.

 • Article 16. Mesures d’higiene i/o prevenció en la prestació del servei en terrasses.

 • Article 17. Serveis i prestacions en matèria de serveis socials.

 • Article 18. Reobertura dels centres educatius.

 • Article 19. Mesures d’higiene i/o de prevenció en els centres educatius.

 • Article 20. Reobertura dels centres i laboratoris universitaris.

 • Article 21. Reobertura gradual d’instal·lacions científiques tècniques.

 • Article 22. Celebració de seminaris i congressos científics o innovadors.

 • Article 23. Reobertura de les biblioteques i serveis autoritzats.

 • Article 24. Mesures d’higiene i/o de prevenció en les biblioteques.

 • Article 25. Mesures d’informació en les biblioteques.

 • Article 26. Visites públiques als museus i mesures de control d’aforament.

 • Article 27. Mesures preventives higièniques-sanitàries per al públic visitant dels museus.

 • Article 28. Mesures de prevenció de riscos laborals en relació amb el personal dels museus.

 • Article 29. Activitats de producció audiovisual.

 • Article 30. Mesures de prevenció i higiene enfront a la COVID-19 en matèria de producció audiovisual.

 • Article 31. Condicions per a la realització de rodatges.

 • Article 32. Elements de protecció, senyalització i informació sobre les condicions de desescalada en els rodatges.

 • Article 33. Reobertura dels locals i dels establiments en els quals es duguin a terme actes i espectacles culturals.

 • Article 34. Entrada, sortida i circulació de públic en establiments tancats i a l’aire lliure.

 • Article 35. Mesures d’higiene que s’han d’aplicar per al públic que acudeixi als establiments esmentats.

 • Article 36. Mesures de protecció comunes als col·lectius artístics.

 • Article 37. Mesures de prevenció de riscos per al personal tècnic.

 • Article 38. Obertura dels centres esportius d’alt rendiment.

 • Article 39. Desenvolupament d’entrenament mitjà en lligues professionals.

 • Article 40. Mesures comunes per a l’obertura de centres d’alt rendiment i desenvolupament d’entrenaments mitjans en lligues professionals.

 • Article 41. Obertura d’instal·lacions esportives a l’aire lliure.

 • Article 42. Activitat esportiva individual amb cita prèvia en centres esportius.

 • Article 43. Caça i pesca esportiva.

 • Article 44. Obertura d’hotels i allotjaments turístics.

 • Article 45. Mesures d’higiene i/o prevenció exigibles als hotels i als allotjaments turístics.

 • Article 46. Mesures d’higiene i/o prevenció per als clients dels hotels i dels allotjaments turístics.

 • Article 47. Turisme actiu i de natura.

 • Article 48. Activitat cinegètica.

 • Article 49. Pesca esportiva i recreativa.

 • Article 50. Mesures d’higiene i prevenció aplicables a l’activitat cinegètica i pesca esportiva i recreativa.

 • Disposició addicional primera. Control del compliment de les mesures d’aquesta ordre.

 • Disposició addicional segona. Mesures per a les accions comercials o de promoció.

 • Disposició addicional tercera. Ordres i instruccions en desenvolupament o aplicació de l’estat d’alarma.

 • Disposició final cinquena. Plans específics de seguretat, protocols organitzatius i guies.

 • Annex. Unitats territorials