NOTA NOVA PRÒRROGA TERMINI LÍMIT TRAMESA DADES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL. ISPA 2020

 

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública va habilitar, en data 16 de març de 2020, l’aplicació ISPA per trametre les retribucions del personal corresponents a l’exercici 2019.

El termini per trametre la informació s’inicià el 16 de març i finalitzava el 30 d’abril de 2020, data fins la qual romandria oberta l’aplicació ISPA 2020. 

Segons va informar el mateix Ministeri, respecte a una possible ampliació dels terminis per complimentar la informació, aquesta circumstància es consideraria en funció de l’evolució de la COVID-19 i la nova data que es pogués establir es comunicaria en l’espai ISPA. 

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública va comunicar, mitjançant anunci a la seva web, que el nou termini límit per a la tramesa de la informació de l’ISPA 2020 era el 31 de maig de 2020. 

El mateix Ministeri ha comunicat, mitjançant anunci a la seva web que, considerant les circumstàncies concurrents, s’acorda una nova pròrroga del termini límit per a la remissió de la informació d’ISPA 2020 que passa a ser el 15 de juny de 2020.

 

Així mateix, ha publicat l’advertiment següent sobre l’ACCÉS A ISPA I SIGNATURA PELS FUNCIONARIS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL:

 “Es recorda que, a diferència de l’exercici passat, aquests funcionaris no poden accedir directament a ISPA, sinó que s’han de registrar prèviament a AutenticA a través de l’enllaç:

https://autentica.redsara.es/Autentica/servlet/AutenticaServlet?action=goToInsertLdapUserForm&reg=1

S’informa que, en general, ja és possible accedir directament al Sistema ISPA des d’AutenticA i posteriorment signar si ostenta el perfil de Responsable de remissió, sense necessitat de sol·licitar una alta addicional per accedir a ISPA.  

No obstant això, s’adverteix que en alguns supòsits encara no és possible signar malgrat de correspondre’ls legalment aquesta funció. 

S’està treballant per habilitat a aquests funcionaris perquè puguin signar. S’espera que estigui solucionat aviat. 

COL·LABORADORS.- Per poder accedir a ISPA és requisit tramitar prèviament l’alta a AutenticA i posteriorment sol·licitar l’alta a ISPA formalitzant una incidència. En aquest exercici ja no és possible que els Responsables de remissió puguin donar d’alta els seus col·laboradors.”

 

Així mateix, el Ministeri ja va informar que com a conseqüència de la COVID-19 és possible que es produeixin endarreriments en la resolució de les incidències i consultes que es plantegin, així com en la revisió dels expedients, que podran estar més temps de l’habitual en els estats de “Remissió de dades” o “En tràmit” abans de la seva revisió i validació.

 

Enllaç espai ISPA:

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ispa.html

 

INFORMACIÓ QUE S’HA DE TRAMETRE: La corresponent a les retribucions de l’exercici 2019 dels llocs de treball de les corporacions locals i de les retribucions dels càrrecs electes de les mateixes.

 

RETRIBUCIONS DELS LLOCS DE TREBALL DE LES CORPORACIONS LOCALS: 

Les retribucions a considerar en ISPA 2020 no són les pagades al llarg del 2019, sinó les vigents a 31 de desembre, anualitzades (en general, les vigents l’any anterior amb l’increment del 2,50%).

 

RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LES CORPORACIONS LOCALS: 

S’han de consignar la totalitat de les quantitats percebudes per cada càrrec el 2019, tant en concepte de retribucions com de percepcions per assistència als òrgans col·legiats de la corporació, així com qualsevol altra quantitat que s’hagi pogut percebre amb caràcter fix i periòdic.

 

 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES QUE HAN DE TRAMETRE LA INFORMACIÓ, ENTRE ALTRES: 

  • La totalitat dels municipis en relació al seu personal eventual de confiança, en el cas que tinguin aquest tipus de personal.

  • Els municipis de més de 1.000 habitants, en relació al seu personal dependent, així com els inclosos en una mostra representativa dels municipis de 1.000 habitants o menys.

 

El 2020 es manté la mateixa mostra de l’any anterior i els municipis de les comarques de Girona de menys de 1.000 habitants que han de trametre la informació són:

 

Argelaguer

 

Cistella

 

Foixà

 

Juià

 

Pau

 

Ventalló

 

Vilamaniscle

 

 

  • Tots els municipis, independentment de la seva població, han de presentar les retribucions dels membres de les corporacions locals.

  

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EN 2020 EL SISTEMA DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ SALARIAL DE LES ADMINISTRACIONS AUTONÒMICA I LOCAL (ISPA) (RETRIBUCIONS DE L’EXERCICI 2019) 

Podeu accedir des d’aquest enllaç:

https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ispa/ispa_2020/Documentacion_web/INSTRUCCIONES_GENERALES_2020.pdf.pdf

  

AJUNTAMENTS: 

Podeu accedir des d’aquest enllaç: 

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ispa/ispa2020/Ayuntamientos.html

 

 

CÀRRECS ELECTES DE LES CORPORACIONS LOCALS: 

Podeu accedir des d’aquest enllaç: 

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ispa/ispa2020/Cargos-electos-Corporaciones-Locales.html