Recordatori finalització de terminis de diferents trameses d’obligacions al MINHAC

 

** Us recordem que el dia 31 DE MARÇ DE 2020 finalitzen les següents obligacions de tramesa d'informació:

  

1- SEGUIMENT DE PLANS ECONÒMICS I FINANCERS APROVATS I VIGENTS AL MINHAC

 

Totes les entitats que tingueu un Pla econòmic i financer (PEF) VIGENT, haureu de fer el seu seguiment tant al Ministeri com a Tutela financera.

 

Els terminis per cadascuna de les administracions són diferents.

 

MINISTERI:

PRIMER DE TOT, RECORDAR QUE NO US DEIXARÀ SIGNAR SI NO TENIU ENVIADA I SIGNADA LA LIQUIDACIÓ 2019 A LA PLATAFORMA MINHAC

 

Es realitzarà a l’Oficina virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals, i el seu el termini FINALITZA el 31 de MARÇ de 2020.

 

Aquest seguiment és trimestral per les entitats incloses en els articles 111 i 135 de Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i ANUAL per la restat d’entitats.

  

L’enllaç d’accés per fer el seguiment del PEF al Ministeri és el mateix que per fer el seu enviament, a través de l’aplicació de captura PEFEL2: 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=14

 

Annexem manual per remetre el Pla econòmic i financer, on en la seva part final, consta com s’ha de fer aquest seguiment: 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Oficina%20Virtual%20Entidades%20Locales/ManualPEFEL2v20170213.pdf

 

2- Certificació i comunicació de la variació neta d'actius financers a 31/12/2019 a l'aplicació CIR LOCAL

 

Aquesta aplicació permet la certificació i comunicació de la variació neta d'actius financers en termes de comptabilitat nacional a data 31 de desembre de 2019 (Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i local).

 

Adjuntem l’enllaç de l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL per accedir a l'aplicació: 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=22

 

Un cop entreu a la plataforma, si cliqueu a la part superior a la icona on posa “ayuda” tindreu accés a la guia explicativa per fer la comunicació d’aquesta informació.

 

*Recordem que l'aplicació del CIR Local va ser modificada per poder tenir en compte les necessitats de la informació derivada de les Resolucions de 16 de setembre de 2016 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera (que deroga la Resolució de 31 de juliol de 2015, i on es defineix el principi de prudència financera) i de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General Autonòmica i Local (en la qual es defineix el principi de la prudència financera de les operacions financeres que tinguin per objecte actius financers o avals, re avals...)