Nota Obertura ESPAI ISPA. ISPA 2020

 

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha habilitat, en data 16 de març de 2020, l’aplicació ISPA per trametre les retribucions del personal corresponents a l’exercici 2019.

 

El termini per trametre la informació s’inicia el 16 de març i finalitza el 30 d’abril de 2020, data fins la qual romandrà oberta l’aplicació ISPA 2020.

 

Segons informa el mateix Ministeri, respecte a una possible ampliació dels terminis per complimentar la informació, aquesta circumstància es considerarà en funció de l’evolució del COVID-19 i la nova data que es pugui establir es comunicarà en l’espai ISPA.

 

Així mateix, el Ministeri informa que com a conseqüència del COVID-19 és possible que es produeixin endarreriments en la resolució de les incidències i consultes que es plantegin, així com en la revisió dels expedients, que podran estar més temps de l’habitual en els estats de “Remissió de dades” o “En tràmit” abans de la seva revisió i validació.

 

Enllaç espai ISPA:

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ispa.html

 

INFORMACIÓ QUE S’HA DE TRAMETRE: La corresponent a les retribucions de l’exercici 2019 dels llocs de treball de les corporacions locals i de les retribucions dels càrrecs electes de les mateixes.

 

RETRIBUCIONS DELS LLOCS DE TREBALL DE LES CORPORACIONS LOCALS:

Les retribucions a considerar en ISPA 2020 no són les pagades al llarg del 2019, sinó les vigents a 31 de desembre, anualitzades (en general, les vigents l’any anterior amb l’increment del 2,50%).

 

RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LES CORPORACIONS LOCALS:

S’han de consignar la totalitat de les quantitats percebudes per cada càrrec el 2019, tant en concepte de retribucions com de percepcions per assistència als òrgans col·legiats de la corporació, així com qualsevol altra quantitat que s’hagi pogut percebre amb caràcter fix i periòdic.

 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES QUE HAN DE TRAMETRE LA INFORMACIÓ, ENTRE ALTRES:

 

  • La totalitat dels municipis en relació al seu personal eventual de confiança, en el cas que tinguin aquest tipus de personal.

  • Els municipis de més de 1.000 habitants, en relació al seu personal dependent, així com els inclosos en una mostra representativa dels municipis de 1.000 habitants o menys.

 

El 2020 es manté la mateixa mostra de l’any anterior i els municipis de les comarques de Girona de menys de 1.000 habitants que han de trametre la informació són:

 

Argelaguer

 

Cistella

 

Foixà

 

Juià

 

Pau

 

Ventalló

 

Vilamaniscle

 

  • Tots els municipis, independentment de la seva població, han de presentar les retribucions dels membres de les corporacions locals.

 

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EN 2020 EL SISTEMA DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ SALARIAL DE LES ADMINISTRACIONS AUTONÒMICA I LOCAL (ISPA) (RETRIBUCIONS DE L’EXERCICI 2019)

 

Podeu accedir des d’aquest enllaç: 

https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ispa/ispa_2020/Documentacion_web/INSTRUCCIONES_GENERALES_2020.pdf.pdf

 

AJUNTAMENTS:

Podeu accedir des d’aquest enllaç:

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ispa/ispa2020/Ayuntamientos.html

 

CÀRRECS ELECTES DE LES CORPORACIONS LOCALS:

 Podeu accedir des d’aquest enllaç:

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ispa/ispa2020/Cargos-electos-Corporaciones-Locales.html