Nota sobre la suspensió de terminis administratius (disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19)

Publicació al BOE: 14 de març de 2020

 

Enllaç publicació:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

Entrada en vigor: 14 de març de 2020

  

Mitjançant aquest Reial decret, es declara l’alarma per tal de fer front a la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19.

 

Entre les diverses mesures que conté el Reial decret 463/2020, cal destacar pel que fa a les entitats del sector públic, la disposició addicional tercera que estableix: 

 

  1. Es suspenen els termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si escau, les pròrrogues del mateix.

  2. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s’aplica a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  3. No obstant això, l’òrgan competent pot acordar, per resolució motivada, les mesures d’ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de l’interessat en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan l’interessat manifesti la seva conformitat amb la no suspensió del termini.

  4. La present disposició no afecta els procediments i resolucions als qual fa referència l’apartat primer, quan aquests es refereixin a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma.

 

Model de peu de recurs contra resolucions que posin fi a la via administrativa, mentre duri la vigència del Reial decret 463/2020 o, si escau, les pròrrogues del mateix:

 

Li ho notifico per al seu coneixement i efectes.

 

De conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si escau, les pròrrogues d'aquest.

 

El Reial decret 463/2020 de 14 de març va entrar en vigor el 14 de març de 2020 (BOE número 67).

 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació, termini que queda interromput des del 14 de març de 2020 i fins que finalitzi la vigència de la suspensió i les possibles pròrrogues del Reial decret 463/2020.

 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat la present resolució, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, termini que queda interromput des del 14 de març de 2020 i fins que finalitzi la vigència de la suspensió i les possibles pròrrogues del Reial decret 463/2020.