AVÍS: REMISSIÓ INFORMACIÓ SOBRE LES RETRIBUCIONS PER PART DELS ENS LOCALS (ISPA 2019)

Benvolguts/des,

 

Títol: Remissió informació sobre les retribucions per part dels Ens Locals (ISPA 2019)

Us informem que la data prevista d’obertura de l’aplicació informàtica per trametre la informació sobre les retribucions de personal per part dels ens locals que contempla l'ordre HAP/2105/2012, és el proper 15 de MARÇ.

Com en exercicis anteriors, l’objecte d’aquest procés és donar compliment a la petició d'informació retributiva establerta en l'article 7.4 de l'Ordre HAP/2105/2012 (text modificat per l'Ordre HAP/2082/2014), que desenvolupa la Disposició addicional tercera del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juny, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en allò referent a la remissió per part de les diferents AAPP d' informació sobre retribucions i efectius.

A partir de 2017 es va unificar en una única Base de dades la informació de ISPA 2014, ISPA 2015, ISPA 2016, ISPA 2017, 2018 i ara ISPA 2019. Això facilita la consulta i la possibilitat d'exportar dades d'anteriors exercicis. En principi, no es possible incorporar ni modificar les dades d'exercicis anteriors. En el cas que això fos necessari, s'haurà de presentar una incidència tècnica i s'informarà del procediment i dates habilitades per poder fer-ho.

Instruccions Generals ISPA 2019:

http://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ispa/Ispa_2019/Documentacion_web/INSTRUCCIONES_GENERALES_2019.pdf.pdf

Es pot accedir a la plataforma ISPA a través del portal d’informació i segons a quin organisme es pertanyi. En el cas de les entitats locals, l’accés seria:

https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/

Un cop a qui dins, escollir ISPA, i a partir d’aquí ja us demanarà les Claus d’accés. Un cop a dins, seleccioneu ISPA 2019 i podreu procedir a omplir les dades que us sol·licitin.

Per facilitar la tasca d’emplenar la informació a la plataforma, en el següent enllaç trobareu tota la informació i guies d’ajuda per a la tramesa:

http://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ispa/ispa2019.html 

 - Per a que la remissió de la informació sigui més fàcil, la plataforma, com cada any, ha penjat unes instruccions generals de ISPA 2019 i les instruccions per emplenar els diferents models i formularis, que podeu trobar en els següents enllaços:

1-Referit a les entitats locals, AJUNTAMENTS:

http://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ispa/Ispa_2019/Ayuntamientos/INSTRUCCIONES_AYUNTAMIENTOS_2019.pdf.pdf

2-Enllaç amb les instruccions per informar sobre els càrrecs electes a les corporacions locals:

http://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ispa/Ispa_2019/Cargos_Electos_Corporac_Locales/F14_2019.pdf.pdf

 

Per qualsevol consulta o incidència tècnica en relació al sistema ISPA 2019, la podreu fer en els formularis que trobareu en l’enllaç següent:

https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/ISPA

 

L' aplicació informàtica està disponible i la informació s'haurà de remetre abans del 30 d' abril de 2019.

 

INFORMACIÓ BÀSICA 

¿Quina informació s'ha de remetre al 2019  i quines Administracions Públiques tenen obligació de remetre-la?

Com en exercicis anteriors, s'haurà de remetre dos tipus d' informació:

1. Retribucions de llocs de treball dels empleats públics. 

La informació a subministrar comprèn el número d'efectius a 31/12/2019 i les retribucions dels diferents llocs de treball de les diferents Administracions territorials qualsevol quina sigui la naturalesa de la relació de personal, d'alt càrrec, eventual, funcionarial o laboral.(NO membres electes en aquest apartat)

Es recorda que les retribucions a consignar són les vigents a 31/12/2018 un cop aplicats els increments de 1 de gener i 1 de juliol de 2018.

Hauran d’enviar aquesta informació les següents Administracions Públiques:

     - La totalitat de Comunitats Autònomes i els seus OOAA i Universitats dependents

      - Les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i dels seus OOAA.

      - La totalitat de Diputacions forals, Diputacions provincials i Consells i Cabildos insulars.

      - La totalitat dels municipis de més de 1.000 habitants respecte al seu personal dependent.

 

També ho haurà de fer una mostra representativa (HI HA UNA NOVA MOSTRA DE MUNICIPIS PER 2019, seleccionats aleatòriament) dels municipis de 1.000 habitants o menys.

Podeu accedir a la mostra dintre de l’enllaç anterior d’accés a les instruccions pels ajuntaments.

La informació relativa a productivitat i complements de qualitat o quantitat en el treball només es remetrà pels ajuntaments de 10.000 habitats,

2. Retribucions dels membres de les Corporacions Locals.

Es consignaran la totalitat de les quantitats percebudes per cada càrrec a 2018, tan ho siguin en concepte de retribucions com de percepcions per assistència als òrgans col·legiats de la corporació, així com qualsevol altra quantitat que s'hagués pogut percebre amb caràcter fix i periòdic. Hauran de remetre-la les següents Administracions Públiques:

  • La totalitat de Diputacions forals, Diputacions provincials i Consells i Cabildos insulars.
  • La totalitat dels ajuntaments, independentment de la població del municipi.

 NOVETATS a destacar:

* S’actualitza la mostra de municipis amb una població menor de mil habitants que han de complimentar els models de qüestionaris corresponents als eu personal funcionari i laboral.

* es suprimeix per la resta d’ajuntaments de municipis de menys de 1.000 habitants l’accés al qüestionari F10-5 “Personal amb nomenament eventual”. Per tant, aquests ajuntaments només podran accedir al model F14 “d’Alcaldes i regidors”, que està previst que tots ells hagin de complimentar.

* En allò referent a complimentar els qüestionaris que recullen informació de les retribucions dels llocs de treball (models de F1 a F10), faran referència a les quantitats vigents a 31 de desembre, fets els increments salarials previstos per 2018.