RELACIÓ DE MUNICIPIS INCLOSOS EN ELS DIFERENTS FONS DE FINANÇAMENT DEL RDL 17/2014

 

Ahir 30 de juliol de 2018, es va publicar en el BOE, la Resolució de 26 de juliol de 2018, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, amb el que es dóna compliment a l'article 41.1.a) de Reial decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.

 

Adjuntem l’enllaç d'accés a la Resolució publicada:

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10811.pdf

 

En aquest art.41.1.a) es diu que mitjançant resolució es determinaran els municipis que podran sol·licitar l'adhesió al compartiment Fons d'Ordenació (dels municipis que estiguin inclosos en situació de risc financer que marca l'art. 39.1.a) del RDL 17/2014).

 

Es dicta aquesta Resolució per poder donar compliment a aquest article, i diu que:

 

1- Es determina la relació de municipis que estaran inclosos en l'àmbit subjectiu d'aplicació de l'art. 39.1.a) i que estarà publicat en l'Oficina virtual per a la coordinació financera amb les EELL.

 

2- Podran fer la consulta de la seva inclusió en la relació de manera segura i protegida en la plataforma de l'Oficina virtual tots els municipis.

 

3- En el termini d'un mes des de la publicació d'aquesta resolució, els municipis que es trobin inclosos podran remetre la seva sol·licitud d'adhesió al Fons d'ordenació per 2019.

 

4- Es podria concedir una ampliació de 15 dies a l'anterior termini, que en cas de concedir-se no ha de perjudicar a tercers i es tindrà en compte les circumstàncies de la sol·licitud de la mateixa. Es notificarà als ajuntaments fent servir l'Oficina Virtual per a la Coordinació de Financera amb les Entitats Locals.

 

Us annexem l’enllaç per accedir a l'aplicació de l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les EELL, on es podrà consultar l'elegibilitat en els fons d'ordenació i d'impuls econòmic, i on es podrà conèixer si es pot adherir a alguns dels compartiments del Fons de Finançament a entitats locals:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=62