RECORDATORI PER LA CERTIFICACIÓ DE L'ESFORÇ FISCAL DE 2016 AL MINHAP

 

Recordeu que aquesta certificació de l'esforç fiscal de les Entitats Locals corresponent a l'exercici 2016 que s’ha de realitzar en la plataforma oberta en l’Oficina virtual per a la coordinació financera de les EELL finalitza ABANS DEL 30 DE JUNY DE 2018

 

L’enllaç mitjançant el qual podeu accedir a l'aplicació és: 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=23

 

(Un cop accediu a la plataforma, trobareu les notes aclaridores que us ajudaran a omplir les dades que us sol·liciten)

 

Us podeu descarregar la informació següent:

1. Resolució de l'Esforç fiscal (exercici 2016) de data 11 d’abril de 2018, publicada en el BOE de 19 d’abril de 2018:

 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5328.pdf

 

NOTA

En la Resolució de 11 d’abril de 2018, en el seu apartat segon, ens diu que el termini per a realitzar la tramesa al MINHAP és ABANS del 30 de juny de 2018:

 

"Apartat 2. Remissió de la informació a las Delegacions de Economia i Hisenda.

 

Els ajuntaments que optin por tramitar el certificat en suport paper, reunida la informació citada en l'apartat 1, la remetran a la Delegació d'Economia i Hisenda de la seva província antes del dia 30 de juny de 2018, segons estableix l'article 118 del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estado per a l'any 2018.

 

Els ajuntaments que optin por la tramitació telemàtica, hauran de gravar i trametre amb la firma electrònica, la informació sol·licitada abans d'aquesta mateixa data. En el seu cas, la documentació complementària s'aportarà en la manera habilitada per això en la tramitació telemàtica.

 

Aquells ajuntaments que no aportin la documentació anterior, bé mitjançant suport paper, bé a través de la transmissió telemàtica amb firma electrònica, en les condicions senyalades, els hi serà d'aplicació, a efectes de practicar la liquidació definitiva de la seva participació en els tributs de l'Estat corresponent a 2018, el coeficient mínim de l'esforç fiscal mitjà calculat en els termes de l'apartat 4 de l'esmentat article 118."