OBERTA APLICACIÓ PER LA TRAMESA DE L’EXECUCIÓ DEL 1ER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2018

 

Us informem que s'ha obert a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals l'aplicació per a la tramesa de la informació de l'execució del Primer Trimestre del pressupost de l'exercici 2018.

 

La data de finalització de la tramesa és el proper 03 de maig de 2018 a les 10:00 h.

 

Trobareu l’accés a l’aplicació en el següent enllaç:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=105

 

Adjuntem també l’enllaç de la guia explicativa per a complimentar les dades de la tramesa: 

 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/EjecTrim_1,%202%20y%203%20_2018_Guia%20Completa_v%2001042018.pdf

 

PRINCIPALS NOVETATS PER AQUEST EXERCICI EN ELS TRES PRIMERS TRIMESTRES:

1- S’inclouen, com s’ha fet ja en el pressupost i la liquidació, els formularis dels F.1.1.17 “Beneficis Fiscals i l’impacte en la recaptació”, i F.1.1.16 “els passius contingents”.

 

2- S’amplien els formularis  F.1.1.13 “deute viu i mensual previst en el proper trimestre” i F.1.1.14 “Perfil del venciment del deute en els propers 10 anys”, on també es sol·licita informació relativa a:

 

         -Endeutament a efectes del protocol del Procediment de Dèficit Excessiu

 

         -Endeutament a efectes de l’aplicació del règim d’autorització recollit en l’art. 53 del TRLRHL i Disp. Final 31ª de la LPGE de 2013.