OBERTA APLICACIÓ DE CAPTURA LIQUIDACIONS PRESSUPOST 2017

 

Us informem s'ha obert la plataforma a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals de l'aplicació de captura per a la tramesa de la informació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.

 

La data de finalització de la tramesa serà el proper dia 30 d'abril de 2018, i s'haurà de comunicar la informació corresponent als Pressupostos liquidats de les Entitats Locals segons indica l'article 15.4 de l' Ordre HAP/2105/2012, d' 1 d' octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d' informació previstes a la LO 2/2012, de 27 d' abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 

NOVETATS PER L'ENVIAMENT DE 2017

 

Els principals canvis introduïts en la liquidació de l'exercici 2017 respecte a la liquidació de l'exercici anterior, el 2016, són:

 

1. S'ha modificat el formulari on es recullen les Inversions Financerament Sostenibles, on es diferenciaran les Obligacions reconegudes netes que han sigut finançades amb càrrec al superàvit de l’exercici 2015 i 2016, respectivament (ho trobareu dins dels del F.1.1.B2 “Informació sobre l’aplicació de la regla de despesa”, es separen 2 columnes per diferenciar els 2 exercicis).

2. En els formularis F.1.1.B1 “Ajustaments contemplats a l’informe d’avaluació per relacionar el saldo resultant d’ingressos i despeses previst a final d’exercici amb la capacitat o necessitat de finançament calculada conforme a les normes SEC” i F.1.1.B2 “Informació de l’aplicació de la regla de la despesa” s’ha introduït una nova columna, “liquidació exercici 2016” en principi, presentarà les dades que varen ser gravades a la liquidació de 2016 i en la qual es realitzaran les modificacions que consideri l’Entitat local. La columna “liquidació 2016 firmada” es correspon a les dades que es varen gravar i signar, i que no poden ser modificades.

3. S’incorporen 2 nous formularis:

- F.1.1.16 “Passius contingents”

- F.1.1.17 “Beneficis fiscals i el seu impacte en la recaptació”

4. Es recollirà als formulari F.1.1.13 “deute viu i previsió del venciment de deute” i F.1.1.14 “perfil del venciment de la deute en els pròxims 10 anys”, la dada corresponent als “arrendaments financers”.

5. Hi ha noves validacions entre els formularis que milloraran la qualitat de les dades recollides.

 

Trobareu l'aplicació de captura en el següent enllaç:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=103

 

Us annexem també l’enllaç on podreu accedir a la Guia explicativa publicada pel propi Ministeri:

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Liquid_2017_Guia%20Total_20180309.pdf