Remissió informació sobre les retribucions per part dels Ens Locals (ISPA 2018)

 

Us informem que a data d’avui, 08/03/2018, s’obre l'aplicació informàtica per a la remissió d'informació sobre les retribucions de personal per part dels Ens Locals que es contempla en l'ordre HAP/2105/2012. 

 

Tal com es va realitzant a exercicis anteriors, l’objecte d’aquest procés és donar compliment a la petició d'informació retributiva establerta en l'article 7.4 de l'Ordre HAP/2105/2012 (text modificat per l'Ordre HAP/2082/2014), que desenvolupa la Disposició addicional tercera del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juny, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en allò referent a la remissió per part de les diferents AAPP d' informació sobre retribucions i efectius.

 

A partir de 2017 es va procedir a unificar en una única Base de dades la informació de ISPA 2014, ISPA 2015, ISPA 2016, ISPA 2017, i ara ISPA 2018. Això facilita la consulta i la possibilitat d'exportar dades d'anteriors exercicis. En principi, no es possible incorporar ni modificar les dades d'exercicis anteriors. En el cas que això fos necessari, s'haurà de presentar una incidència tècnica i s'informarà del procediment i dates habilitades per poder fer-ho.

 

Instruccions Generals ISPA 2018: 

http://www.minhafp.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/Unidad_de_Apoyo/Ispa/Ispa_2018/Documentacion_web/INSTRUCCIONES%20GENERALES%202018_firmadas.pdf

 

Per entrar a la plataforma ISPA es fa a través dels portals d’informació i segons a quin organisme es pertanyi. En el cas de les entitats locals, l’accés seria:

https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/

 

Un cop a qui dins, escollir ISPA, i a partir d’aquí ja us demanarà les Claus d’accés. Un cop a dins, seleccioneu ISPA 2018 i podreu procedir a omplir les dades que us sol·licitin.

 

- En l’enllaç següent trobareu tota la informació i guies d'ajuda per a la tramesa és el següent:

http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/funcion%20publica/Paginas/ESPACIO%20ISPA.%20Informaci%C3%B3n%20salarial%20de%20puestos%20de%20la%20Administraci%C3%B3n/ispa2018/ISPA2018.aspx

 

- Per a que la remissió de la informació sigui més fàcil, la plataforma ha penjat unes instruccions generals de ISPA 2018 i les instruccions per emplenar els diferents models i formularis, que podeu trobar en el següent enllaç:

http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/funcion%20publica/Paginas/ESPACIO%20ISPA.%20Informaci%C3%B3n%20salarial%20de%20puestos%20de%20la%20Administraci%C3%B3n/ispa2018/ayunt.aspx

 

Aquest està referit a les entitats locals AJUNTAMENTS.       

I us annexem també l’enllaç de les instruccions per informar sobre els càrrecs electes a les corporacions locals:

 

http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/funcion%20publica/Paginas/ESPACIO%20ISPA.%20Informaci%C3%B3n%20salarial%20de%20puestos%20de%20la%20Administraci%C3%B3n/ispa2018/cargos_corp_locales.aspx

Per qualsevol consulta o incidència tècnica en relació al sistema ISPA 2018, la podreu fer en els formularis que trobareu en l’enllaç següent:

https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/ISPA

 

¿Quin termini hi ha per a remetre la informació?

 

L' aplicació informàtica ja estarà disponible a data d’avui i la informació s'haurà de remetre, com a màxim, fins el 30 d' abril de 2018.

 

INFORMACIÓ BÀSICA

 

¿Quina informació s'ha de remetre al 2018  i quines Administracions Públiques tenen obligació de remetre-la?

Com en exercicis anteriors, s'haurà de remetre dos tipus d' informació:

 1. Retribucions de llocs de treball dels empleats públics. 

La informació a subministrar comprèn el número d'efectius a 31/12/2017 i les retribucions dels diferents llocs de treball de les diferents Administracions territorials qualsevol quina sigui la naturalesa de la relació de personal, d'alt càrrec, eventual, funcionarial o laboral.

A partir de 2015 a més de la informació de les retribucions associades directament als llocs de treball, es sol·licita informació d'altres complements salarials vinculats a l'activitat i desenvolupament professional, incentius al rendiment (productivitat i gratificacions) del personal funcionari i complements vinculats a la qualitat o quantitat en el treball del personal laboral, així com els complements singulars dels col·lectius de personal al servei de l'Administració de Justícia, policia autonòmica, docents (universitari i no universitari)  i personal del sector sanitari, que tenen particular incidència en els nivells retributius finals d'aquests col·lectius (models P1-1, P1-3, P1-4, P1-5, C2-1, C3-3, C4-1, C5-1, i C6-1). 

Hauran d’enviar aquesta informació les següents Administracions Públiques:

 

     - La totalitat de Comunitats Autònomes.

 

     - Les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

 

     - La totalitat de Diputacions forals, Diputacions provincials i Consells i Cabildos insulars.

 

     - La totalitat dels municipis respecte al seu personal eventual de confiança, en el cas que es tingués aquest tipus de personal. 

 

     - La totalitat dels municipis de més de 1.000 habitants respecte al seu personal dependent.

També ho haurà de fer una mostra representativa (per 2018 es manté la mateixa mostra que a 2017) dels municipis de 1.000 habitants o menys. Aquests municipis de 1.000 habitants o menys que han sigut seleccionats aleatòriament.

Podeu accedir a la mostra dintre de l’enllaç anterior d’accés a les instruccions pels ajuntaments.

 

La informació relativa a productivitat i complements de qualitat o quantitat en el treball només es remetrà, a 2018, pels ajuntaments de més de 10.000 habitants.

 En aquest exercici, no serà precís facilitar la informació corresponent als organismes autònoms dependents de les diferents Administracions territorials.

 

2. Retribucions dels membres de les Corporacions Locals.

Es consignaran la totalitat de les quantitats percebudes per cada càrrec a 2017, tan ho siguin en concepte de retribucions com de percepcions per assistència als òrgans col·legiats de la corporació, així com qualsevol altra quantitat que s'hagués pogut percebre amb caràcter fix i periòdic. Hauran de remetre-la les següents Administracions Públiques:

 

  • La totalitat de Diputacions forals, Diputacions provincials i Consells i Cabildos insulars.
  • La totalitat dels ajuntaments, independentment de la població del municipi.

NOVETATS:

 * Incorporació als models P, de la productivitat i complements de qualitat i quantitat, de la petició d’informació sobre el número de perceptors i Despesa en el concepte de carrera professional. Com  són poques entitats, la resta apareixerà en el formulari ja omplert amb valors a 0. (revisar instruccions per omplir el model P1-5)

 *Nova bústia de suggeriments i millores: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.">Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.