OBERTURA APLICACIÓ DE CAPTURA TRAMESA PRESSUPOST EXERCICI 2018

 

Us comuniquem que ja està oberta a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals l'aplicació de captura per a la tramesa de la informació del pressupost de l'exercici 2018.

 

L'aplicació estarà oberta fins el dia 4 de març de 2018 i s'haurà de comunicar la informació corresponent als Pressupostos i/o estats financers inicials citats en l'article 15.3 de l' Ordre HAP/2105/2012, d' 1 d' octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d' informació previstes a la LO 2/2012, de 27 d' abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

 

Trobareu l'aplicació de captura al link següent:

 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=102

 

I la Guia explicativa publicada pel propi Ministeri al link:

 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Guia%20presupuestos%202018_29012018.pdf