Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2018

 

Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2018 (publicada al BOE núm. 26, de 29 de gener de 2018).

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1142.pdf