OBERTURA APLICACIÓ SEGUIMENT PLA D'AJUST 4art TRIMESTRE 2017

 

Ja està oberta a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL l'Aplicació per a l'enviament de l'informe de seguiment del Pla d'ajust corresponent al 4T de 2017.

Link: https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=15

 

Aquesta aplicació estarà oberta fins el dia 31 de GENER de 2018

La informació a trametre al Ministeri fa referència als apartats següents:

 

1. SEGUIMENT TRIMESTRAL D'INGRESSOS I DESPESES, I DE LES MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES I D'ENDEUTAMENT: Detall de l'execució trimestral realitzada acumulada fins el 4art trimestre de 2017 de les mesures proposades del Pla d'ajust.

S'ha d'incloure en aquest trimestre, l'AVANÇAMENT ANUAL DEL ROMANENT DE TRESORERIA per l'exercici 2017

 

2. La informació addicional fins al quart trimestre de 2017 sobre:

   a) AVALS PÚBLICS REBUTS (Fins a data 31/12/2017)

 

   b) OPERACIONS O LÍNIES DE CRÈDIT CONTRACTADES I CONTRACTES SUBSCRITS AMB ENTITATS DE CRÈDIT PER A FACILITAR EL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS (OPERACIONS D'ENDEUTAMENT)

 

S'hauran d'actualitzar les dades que figuren al CIR-Local, que és la plataforma del Ministeri on es tramet la informació dels préstecs, retencions PTE, variació actius financers.... afegint les dades corresponents fins al 31/12/2017.

    c) DEUTE COMERCIAL (Fins a data 31/12/2017)

    d) OPERACIONS AMB DERIVATS I ALTRE PASSIU CONTINGENT (Fins a data 31/12/2017)

    e) FINALITZACIÓ PLA D'AJUST: En cas d'amortització anticipada de la totalitat del préstec del Pla d'ajust durant el 4T de 2017 caldrà indicar aquí que ja ha finalitzat el Pla d'ajust. (Recordeu que el Pla d'ajust és vigent mentre duri l'operació de crèdit associada)

  

- 3. INFORME D'INTERVENCIÓ del seguiment trimestral del Pla d'ajust en format PDF.