OBERTA APLICACIÓ DE CAPTURA EXECUCIÓ DEL 4ART TRIMESTRE PRESSUPOST 2017

Us informem que s'ha obert a la plataforma de l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, l'aplicació de captura per a la tramesa de la informació de l'execució del Quart trimestre del pressupost de l'exercici 2017.

 

La data de finalització de la tramesa és el proper 31 de GENER de 2018 a les 24:00 h.

 

El link per accedir a l'aplicació és el següent: 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=73

 

Adjuntem link de la Guia per a complimentar les dades: 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/EjecTrim_4%20_2017_Guia%20Completa.pdf 

 

El principals canvis que s'han introduït per aquest enviament del 4art trimestre de 2017 són: 

- En el formulari F.1.1.B2 “Informació per a l’aplicació de la regla de la despesa”, es modifica la part del formulari relatiu a la informació de les inversions financerament sostenibles. En aquest exercici s’haurà de diferenciar les que han sigut finançades amb càrrec al superàvit de l’exercici 2015 i quines amb el superàvit de 2016.

- Han introduït 2 nous formularis, un relatiu als “Beneficis fiscals” (F.1.1.17-Beneficis fiscals i el seu impacte en la recaptació), i l’altre relatiu als “Passius contingents” (F.1.1.16-Passius contingents)