Modificació RD 635/2014 càlcul PMP

 

 

Us informem que al BOE de data 23/12/2017 es va aprovar el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre,  pel que es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la LO 2/2012, de 27 d’ abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.


http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15364.pdf

  


Entrada en vigor: Segons la Disposició final cinquena del Reial Decret 1040/2017, de 22 desembre,  aquest entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al BOE, excepte la modificació de l’article 5 del RD 635/2014, de 25 juliol que entrarà en vigor el dia 1 d’abril de 2018, de conformitat amb allò previst a la Disposició transitòria única.


Disposició transitòria única: La primera publicació mensual del PMP realitzada de conformitat a aquesta nova metodologia prevista a la modificació de l’article 5 del RD 635/2014, de 25 de juliol, tindrà lloc al mes de juny de 2018 referida a les dades del mes d’abril de 2018 i la primera publicació trimestral serà al mes de setembre de 2018 referida al segon trimestre de 2018.

 

 

Us comuniquem també que a l’Oficina Virtual de Coordinació financera amb les EELL s’ha publicat una nota al respecte.

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/PMP/Nota%20RD%201040-2017_Metodología%20PMP.pdf