REOBERTURA APLICACIÓ PER TRAMESA EXECUCIÓ DEL 1ER I 2ON TRIMESTRES DEL PRESSUPOST DE 2017

 

AVÍS IMPORTANT:

 

Es torna a obrir l'aplicació de l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals per l'EXECUCIÓ dels TRIMESTRES 1er i 2on DEL PRESSUPOST DE 2017, per remetre la informació REQUERIDA per incompliment de les obligacions de remissió de la informació de l'1 de febrer de 2016 a  01 de setembre de 2017

  

El termini d’enviament serà des del DIA 13 FINS al 21 de DESEMBRE DE 2017 A LES 24:00 HORES

 

** Aquestes noves obertures de les aplicacions a la plataforma es deuen a l'incompliment per part de les entitats locals de l'obligació de la remissió de informació que ens marca l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i amb la finalitat de complir amb els principis de transparència i de lleialtat institucional previstos en aquesta Llei Orgànica 2/2012.

  

Podreu trobar-la al link següent:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=73

 

Link d’accés a la guia explicativa per realitzar la tramesa dels 2 trimestres esmentats de 2017:  

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Guia%20completa%20trimestrales_1,2%20y%203%202017_version%2001-10-2017.pdf