REOBERTURA APLICACIÓ tramesa DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 2017

 

AVÍS IMPORTANT:

 

Es torna a obrir en la plataforma de l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals l’aplicació de les LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 2017, per remetre la informació REQUERIDA per incompliment de les obligacions de remissió de la informació de l'1 de febrer de 2016 a 01 de setembre de 2017

 

El termini d’enviament serà des del DIA 13 FINS al 21 de DESEMBRE DE 2017 A LES 24:00 HORES

 

** Aquestes ampliacions de termini es deuen a l'incompliment per part de les entitats locals de l'obligació de la remissió de informació que ens marca l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i amb la finalitat de complir amb els principis de transparència i de lleialtat institucional previstos també en aquesta Llei Orgànica 2/2012.

 

Annexem link d’accés a l’aplicació:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=11