Resolució de 15 de novembre de 2017, de la Subsecretaria, per la qual s’aprova l’aplicació informàtica i el qüestionari electrònic necessaris per elaborar l’informe al qual es refereix l’article 328.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de cttes SP.

 

 


Resolució de 15 de novembre de 2017, de la Subsecretaria, per la qual s’aprova l’aplicació informàtica i el qüestionari electrònic necessaris per elaborar l’informe al qual es refereix l’article 328.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

 


https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/21/pdfs/BOE-A-2017-13398.pdf