NOVA OBERTURA APLICACIÓ PER TRAMESA EXECUCIÓ DEL 4 TRIMESTRES DEL PRESSUPOST DE 2016

 

AVÍS IMPORTANT:

 

Es torna a obrir l'aplicació de l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals per l'EXECUCIÓ DEL 1er - 2on - 3er i 4rt TRIMESTRE DEL PRESSUPOST DE 2016, per remetre la informació REQUERIDA per incompliment de les obligacions de remissió de la informació de l'1 de febrer de 2016 a  01 de setembre de 2017

 

Els terminis que es donen FINALITZEN EN FUNCIÓ DEL TRIMESTRE A ENVIAR:

 

- 4art trimestre 2016:  FINS AL 05 DE DESEMBRE DE 2017

 

- 3er trimestre 2016:  DELS 06 AL 20 DE DESEMBRE DE 2017

 

- 2on trimestre 2016:  DEL 21 DE DESEMBRE DE 2017 a 04 DE GENER DE 2018

 

- 1er trimestre 2016:  DEL 05 a 19 DE GENER DE 2018

 

** Aquestes noves obertures de les aplicacions a la plataforma es deuen a l'incompliment per part de les entitats locals de l'obligació de la remissió de informació que ens marca l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i amb la finalitat de complir amb els principis de transparència i de lleialtat institucional previstos en aquesta Llei Orgànica 2/2012.

  

Podreu trobar-la al link següent:

 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=44

 

Link de la guia explicativa per realitzar la tramesa dels diferents trimestres de 2016: 

 

* 1er i 2on trimestre:

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/guia_Trimestrales123_2016_v20160404.pdf

 

* 3er trimestre:

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/guia_Trimestrales_3T_P%202016_v20161003.pdf

 

* 4art trimestre:

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/EjecTrim_4%20_2016_Guia%20Completa.pdf